KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

 •   หมวด 1
 •   หมวด 2
 •   หมวด 3
 •   หมวด 4
 •   หมวด 5
 •   หมวด 6

ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข. ที่ประสงค์ใช้สิทธิกองทุนฯ

       ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข. ที่ประสงค์ใช้สิทธิกองทุน กยศ.และ กรอ. ในการผ่อนผันค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้กรอกข้อมูลยืนยันการกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2557 ในระบบ e-Sutentloan  ภายในวันที่  20  ก.ค.  2557  นี้เท่านั้น เพื่อ กยศ. มข. จะได้นำรายชื่อส่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป (***หมายเหตุ***สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสารและสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไปแล้วนั้น ไม่ต้องดำเนินการยืนยันซ้ำอีกครั้งนะคะ)

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารและสัมภาษณ์ในรอบที่ 3  

ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557   

ช่วงเช้า  เวลา 09.00 – 11.30 น

ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.

ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและข้อมูลในการสัมภาษณ์ให้พร้อม (***หมายเหตุ*** เฉพาะนักศึกษาที่ดำเนินการส่งเอกสารและสัมภาษณ์ไม่ทันตามกำหนดระเวลาในรอบที่ 1 และ 2 )

  4 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

ถึงเวลาชำระหนี้คืนเงินกองทุนฯ กันแล้วค่ะ

       นักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.และ กรอ. ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและครบกำหนดชำระหนี้คืนกองทุนฯ แล้วให้ติดต่อชำระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ     

ดูข้อมูลการค้างชำระหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 ได้ที่นี่

       จากข้อมูลการชำหนี้คืน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมียอดค้างชำระถึงร้อยละ 63.01 %  ซึ่งถือมากเพราะฉะนั้นมาร่วมเติม “โอกาส” ทางการศึกษาของรุ่นน้องให้เต็มกันเถอะค่ะ เหมือนอย่างที่นักศึกษาเคยได้รับโอกาสนั้นมาแล้ว เช็คยอดหนี้คลิกตามลิงค์ข้างล่างนี่ค่ะ

https://www.e-studentloan.ktb.co.th/ESLLogin.do  (ธนาคารกรุงไทย)

https://www.e-studentloan.ibank.co.th/ESLLogin.do  (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

  4 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ นักศึกษาใหม่ รหัส 57 หรือน้อยกว่าที่ยังไม่เคยกู้ยืม

                 ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ให้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นี้ เพื่อ กยศ.มข.จะได้นำรายชื่อที่ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมมาจัดทำระบบให้นักศึกษาได้จองวันและเวลาในการส่งเอกสารและสัมภาษณ์

                  นักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการขอรหัสผ่าน การเข้าระบบ e-Studentloan  เพื่อยื่นความประสงค์การขอกู้ยืม การแก้ไขข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืม และการยกเลิกแบบคำขอกู้ยืมได้  คลิกที่นี่

คลิกเพื่อที่นี่ดูกำหนดการขอผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  3 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556 เพิ่มเติม

            นักศึกษาที่กู้ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556  ขอแจ้งเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

1. แบบคำยืนยันกู้ยืมพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  1 แผ่น

2. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองได้ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

5. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

7. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดา-มารดา ทำธุรกิจส่วนตัวเช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักอบรีด ฯลฯ ให้แนบสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีของกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันด้วย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตามประกาศข้างบนนี้

  2 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556 และกู้ครั้งแรกในปี 2557

กำหนดการ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556 จากกองทุนส่วนกลางออกแล้วค่ะให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ

 http://www.studentloan.or.th/detail.php?cid=1531   

กรอกยืนยันกู้ยืมในเว็บไซต์ส่วนกลางให้เรียบร้อยและเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมให้พร้อม   ส่งและสัมภาษณ์ ที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        (เอกสารประกอบอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ กยศ.มข. http://studentloan.kku.ac.th/# หัวข้อ ประกาศ กรอ.  เฉพาะผู้ที่ไ้รับอนุมัติให้กู้ยืมปี 2555และ 2556 เพิ่มเติม

กำหนดการ กรอ. เฉพาะผู้ที่จะขอกู้ยืมใหม่ในปี 2557 จากกองทุนส่วนกลางออกแล้วค่ะให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ 

http://www.studentloan.or.th/detail.php?cid=1530

กรอกขอกู้ยืมให้เรียบร้อยตามที่กองทุนส่วนกลางประกาศ และให้ติดตามข่าวประกาศจาก กยศ.มข. เรื่องกำหนดการให้ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการขอกู้ยืมพร้อมสัมภาษณ์อีกครั้งค่ะ

  2 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการส่งสัญญา กรอ.เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ปีการศึกษา 2552

ให้ผู้กู้ยืม กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปีการศึกษา 2552 เท่านั้น

ดาวน์โหลดสัญญาและแบบคำขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมเอกสารประกอบ

ส่งที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (ข้างโรงอาหารชาย)

คลิกเพื่ออ่านคำชี้แจงและกำหนดการ ได้ที่นี่ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหน้าสัญญา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลังสัญญา

 

ส่วนผู้กู้ยืม กรอ. ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปีการศึกษา 2555 และ  2556 ให้ติดตามประกาศกำหนดการ

จากกองทุนฯ ส่วนกลางและทาง กยศ.มข. ค่ะ

 

  24 มิถุนายน 2557     พี่ก้อย

ผลการเยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา2557

งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อตรวจเยี่ยมครอบครัวและบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือก/อนุมัติให้กู้ยืมแก่ นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

คลิกเพื่อดูผลการเยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา2557

  12 มิถุนายน 2557     พี่ก้อย

กำหนดการและขั้นตอนขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่1/2557

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อเนื่อง มขภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกเพื่อดูกำหนดการ

 

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่อดูกำหนดการ

 

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืมที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น

2. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน กยศ.101-1 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เฉพาะผู้กู้ยืมรายรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น)

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้    

กยศ. 102 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย

5. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

7. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

9. แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจ) เฉพาะผู้กู้ยืมรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 56  และ 57  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หมายเหตุ**ตารางสรุปการส่งเอกสารและหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 เป็นตารางสรุปเอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.เท่านั้นและขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละครอบครับ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการกรอกแบบรับรองรายได้ กยศ. 102

กรณีที่ 1ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป (ที่ไม่ได้ทำเป็นงานประจำ

กรณีที่ 2ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว , ค้าขาย 

กรณีที่ 3ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ มารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ 

กรณีที่ 4ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาหรือมารดารับราชการ,ทำงานบริษัทฯ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากหน่วยงาน และใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างนี้รับรองบิดาหรือมารดาที่เป็น พ่อบ้าน/แม่บ้าน ไม่มีรายได้ (ตัวอย่างนี้ บิดารับราชการ/ทำงานบริษัท และมารดาเป็นแม่บ้านไม่มี)

กรณีที่ 5ตัวอย่าง กรณีบิดามารดา ถึงแก่กรรมแนบใบมรณบัตร และรับรองรายได้ผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองประกอบอาชีพอิสระ

  17 มิถุนายน 2557     พี่ก้อย

ขออภัยในความไม่สะดวก


เจ้าหน้าที่กองทุนเงินใหู้้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของดให้บริการส่งเอกสารและสัมภาษณ์ กยศ. เนื่องเจ้าหน้าที่ต้องเข้าอบรมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.

แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  3 มิถุนายน 2557     พี่ก้อย

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ประจำปี 2557 รอบที่ 2

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Studentloan แล้วขอให้เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมตามที่ประกาศในเว็บไซต์ กยศ. มข. http://studentloan.kku.ac.th/หัวข้อกำหนดการเข้าสัมภาษณ์กยศ.และ กรอ. ของผู้ที่เคยกู้ยืมและทำสัญญากับ มข. แล้ว   เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการ ดังนี้ (จะไม่มีการนัดหมายทาง SMS  หรือ จองเวลาล่วงหน้าผ่านเว็บ)

เปิดรับแบบคำขอกู้ยืมฯ รอบที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2557  และวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557

ในเวลา 09.00 –11.30 น. และ 13.00 –16.00 น.

หมายเหตุ***หยุดให้บริการในช่วงพักกลางวัน  เวลา 12.00 –13.00 น. และหยุดวันเสาร์ - อาทิตย์

สถานที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การนักศึกษา

 
 

  15 พฤษภาคม 2557     พี่ก้อย

นักศึกษากู้ กยศ.ที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน 2/56 เองให้เอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

เนื่องจากมีการโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556  คืนเข้าในบัญชีให้นักศึกษาในวันที่ 17  เมษายน 2556 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ให้เอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลด้วย  เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน และต้องขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยที่ประกาศช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  30 เมษายน 2557     พี่ก้อย

สรุปคำถามคำตอบใน Facebook ณ วันที่ 9 เม.ย.57

ขอตอบคำถามน้องๆ ที่สอบถามเข้ามาทาง facebook และทางโทรศัพท์  เป็นภาษาพูดนะคะ

สามารถคลิกเข้ามาอ่านได้ที่นี่ค่ะ

  9 เมษายน 2557     พี่ก้อย

สรุปคำถามคำตอบใน Facebook

ขอตอบคำถามน้องๆ ที่สอบถามเข้ามาทาง facebook และทางโทรศัพท์  เป็นภาษาพูดนะคะ

สามารถคลิกเข้ามาอ่านได้ที่นี่ค่ะ

  18 มีนาคม 2557     พี่ก้อย

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการกู้ยืม กยศ.2/2556 ไม่ทัน

กองทุน กยศ. ส่วนกลางได้ขยายเวลาให้สถานศึกษาดำเนินการในส่วนของภาคเรียนที่ 2/2556  เนื่องจากมีนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมไว้แล้วแต่ลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาในรอบที่ผ่านมา หากนักศึกษามีความประสงค์จะกู้ยืมให้ติดต่อด่วนที่สุด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 ก.พ.2556 นี้ ณ ห้องประชุมสภา องค์การนักศึกษา  (ที่ทำการชั่วคราว)

  24 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

กำหนดการเข้าสัมภาษณ์ กยศ.และ กรอ. ของผู้ที่เคยกู้ยืมและทำสัญญากับ มข. แล้ว

น้องที่คาดว่าจะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. ในภาคเรียนที่ 1/2557 นี้  ในช่วงปิดกีฬามหาวิทยาลัยฯ น้องสามารถเตรียมเอกสารเพื่อรอเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (กำหนดการประมาณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม 2557 )

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืมที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น (ขณะนี้ระบบ e-Studentloan ยังไม่เปิดให้เข้าไป  

     ดำเนินการ รอกองทุนส่วนกลางเปิดระบบก่อนจึงจะทำได้ )

2. เอกสารการรับรองรายได้

     2.1กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน 

           ที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

     2.2กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้   

           กยศ. 102 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย

     2.3กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

     2.4กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

     2.5กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

     2.6กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

     2.7แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจ)เฉพาะผู้กู้ยืมรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย

           รหัส 56  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

หมายเหตุ**ตารางสรุปการส่งเอกสารและหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102

(ขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละครอบครัวดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการกรอกแบบรับรองรายได้ กยศ. 102

กรณีที่ 1ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป 

กรณีที่ 2ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว , ค้าขาย 

กรณีที่ 3ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ มารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ 

กรณีที่ 4ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดารับราชการ,ทำงานบริษัทฯ  มารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้

กรณีที่ 5ตัวอย่าง กรณีบิดามารดา ถึงแก่กรรมแนบใบมรณบัตร และรับรองรายได้ผู้ปกครอง 

  17 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ประจำปี 2557 รอบที่ 1

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Studentloan แล้ว  ขอให้เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินจากการกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  รอบที่ 1 และให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด  (จะไม่มีการนัดหมายทาง SMS  หรือ จองเวลาล่วงหน้าผ่านเว็บ)

ดูรายละเอียดกำหนดการที่นี่

  17 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น  ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่  4 หนังสือลงวันที่ 22 มกราคม 2557   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 11 ก.พ. 57 (ช่วงเย็นเพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน (ถ้าระบบการโอนเงินที่ธนาคารไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้รับการโอนเงินตามที่แจ้ง)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  11 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

กยศ.มข. ย้ายที่ทำการชั่วคราว

ด้วยกองกิจการนักศึกษาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และ กยศ.มข.ย้ายไปที่ องค์การนักศึกษา  ชั้นห้องประชุมสภา (ชั่วคราวขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  10 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

กำหนดการชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนเพิ่มเติม ภาคปลาย 2556

ด้วยมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่กองทุนฯจัดสรรวงเงินกู้ยืมในส่วนค่าเล่าเรียนไม่เต็มตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาที่ต้องชำระค่าเล่าเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2556เพิ่มเติม  ติดต่อหน่วยบริการ one stop service (การเงินและพัสดุ)  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอาคารพิมลกลกิจ เพื่อชำระค่าเล่าเรียนส่วนเกินได้ตั้งแต่วันที่ 6 –13 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาราชการ 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  4 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 4

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่  22 มกราคม 2557        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อน) นักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  27 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556  (รหัสนักศึกษา  51,52)  หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม  2556 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 57 (ช่วงเย็น)    เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน (ถ้าระบบการโอนเงินที่ธนาคารไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้รับการโอนเงินตามที่แจ้ง)

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคากรุงไทยฯตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคาไทยพาณิชย์ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 

ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น  ปีการศึกษา2556 ครั้งที่  3หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม  2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 57 (ช่วงเย็น)    เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน (ถ้าระบบการโอนเงินที่ธนาคารไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้รับการโอนเงินตามที่แจ้ง)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  20 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ตามที่เคยแจ้ง โอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556   หนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 56 (ช่วงเย็น) เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศ..เรื่องการโอนเงินคืนนักศึกษากู้ กยศ. (นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย)
ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  ครั้งที่  2 หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 56 (ช่วงเย็น) เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  25 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะรหัสนักศึกษา 51, 52)

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อนนักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  23 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อน) นักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  23 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อน) นักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  23 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ประกาศ..เรื่องการโอนเงินคืนนักศึกษากู้ กรอ.
ตามที่เคยแจ้ง โอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 56 เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศ..เรื่องการโอนเงินคืนนักศึกษากู้ กยศ.ที่ใช้บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 56 เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  20 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

ด่วนที่สุด ติดตาม นศ. กู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2

ให้ นศ.ที่มีรายชื่อติดต่อลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯภาคเรียนที่  2/2556 ได้ที่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตหนองคายภายในวันที่  26  ธันวาคม 2556  ศกนี้                  **หมายเหตุ** หากไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถกู้ยืม กยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ เนื่องจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กองทุนส่วนกลางกำหนด

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  20 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

ชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับ SMS จาก กยศ. มข.

ชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับ SMS จาก กยศ. มข.

“ท่านยังไม่ได้ยืนยัน กยศ. www.studentloan.or.th ภายใน 30 พย 56 ติดต่อ กยศ.มข. จ-ศ”

 

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการยืนยันการกู้ยืม 2/56 ผ่านระบบ e-Studentloan ทางเว็บไซต์

   www.studentloan.or.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 56  

2. ให้มาติดต่อลงนามแบบยืนยัน การกู้ยืม 2/56 ที่กองกิจการนักศึกษา

    ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556 ในวันจันทร์ –ศุกร์ ในเวลาราชการ 

  29 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

มีการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนเข้าในบัญชีนักศึกษา แล้ว หนังสือลงวันที่ 30 ต.ค. 56

วันที่ 29 พ.ย. 56 ช่วงบ่ายมีการโอนเงินคืนนักศึกษาและโอนคืนมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังนี้

1. ให้นักศึกษากลุ่มที่มีรายชื่อที่ประกาศ การโอนเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  หนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ให้เอาสมุดบัญชีไปปรับและเช็คยอดเงินที่จะได้รับคืนด้วยค่ะ

2. นักศึกษากลุ่มที่ใช้สิทธิ์ กยศ.ในการลงทะเบียนเรียน เทอม1/2556 ให้รอการตัดยอดหนี้ และให้เช็คข้อมูลได้ที่เว็บลงทะเบียนเรียนว่าขึ้นเลขที่ใบเสร็จหรือยัง(ในภาระค่าใช้จ่าย/ทุน)

ส่วนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินคืนในรอบนี้ให้รอก่อน การโอนเงินคืนต้องรอตามลำดับที่พี่ทำหนังสือส่งออกไปค่ะ ถ้ามีการโอนเงินคืนนักศึกษาครั้งต่อไปพี่จะประกาศให้ทราบเรื่อย

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

  29 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

ขอชี้แจงน้อง ๆ เรื่องค่าเล่าเรียนที่จะโอนคืนให้นักศึกษา

ขณะนี้ กยศ. มข. ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่กู้ยืมจากกองทุน กยศ. และ กรอ. แล้วเป็นบางส่วน ธนาคารกรุงไทยสำนัักงานใหญ่จะทะยอยโอนเงินเข้าบัญชี กยศ.มข. เรื่อยๆ ทุกวันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน (เพราะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้วย) ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียด ดังนี้

- รายชื่อที่พี่โพสต์ลงให้ตรวจสอบกัน คือ คนที่ธนาคารกรุงไทยได้โอนเงินเข้ามาในบัญชี กยศ.มข. กรอ.มข. แล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบตามระเบียบของมหาวิยาลัยฯ ในหน่วยงานต่างใน มข. คือ สำนักทะเบียนและกองคลังก่อน ถึงจะมีการโอนเงินคืนเข้าในบัญชีของนักศึกษาแต่ละรายได้ปัจจุบันยังไม่มีการโอนเงินคืนนักศึกษา

- ถ้ามีการโอนเงินเข้าในบัญชีของนักศึกษาแต่ละรายแล้วพี่จะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ธนาคารได้โอนเข้าไปในบัญชีนักศึกษาแล้ว เพื่อให้นักศึกษาไปตรวจสอบยอดเงินโดยการปรับสมุดบัญชีหรือแล้วแต่วิธีที่นักศึกษาสะดวก

- ส่วนคนที่ยังไม่มีรายชื่อ ต้องรอก่อน ติดตามเรื่อยพี่จะอัพไฟล์รายชื่อตามที่ธนาคารแจ้งโอนเงินเข้ามาในบัญชี กยศ.มข. กรอ.มข. ให้ทราบเป็นระยะ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ ทาง กยศ.มข.ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว

  28 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ.. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

 

  27 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

  27 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

ติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ภาคปลาย ปี2556

ผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อลงนามลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ภาคปลาย ปี2556 ได้ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นี้

ดูรายชื่อที่นี่

  18 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

  18 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

  18 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

ให้นักศึกษาส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

นักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้ให้นำส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไืทยพาณิชย์  ที่กองทุน กยศ.มข.ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 5 พ.ย. 56  เพื่อจะำำำได้่ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียน 1/56  คืนนักศึกษาต่อไป

ดูรายชื่อนักศึกษาได้ที่นี่

  1 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่าง ภาคต้น ปี 2556

ให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ที่ต้องจ่ายส่วนต่างในภาคเรียนที่1/2556 ติดต่อจ่ายชำระที่ห้องการเงิน สำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2556

  30 ตุลาคม 2556     พี่หนุ่ม

การทำสัญญา กยศ.ของนักศึกษาใหม่

ขณะนี้ กยศ.มข. ได้อนุมัติให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่นทำสัญญาในระบบ กยศ.กลางแล้ว แต่ก่อนที่นักศึกษาจะทำสัญญา นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจเสียก่อน ดังนี้

 

การลงนามในสัญญากู้ยืมนักศึกษาสามารถนำผู้ค้ำประกันไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานที่ใดที่หนึ่งดังนี้

 • ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนาของนักศึกษา ซึ่งต้องนำหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยไปแสดงด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • ลงนามกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

เมื่อนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบที่กองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ) ยกเว้นนักศึกษาที่มาลงนามที่กองกิจการนักศึกษาให้ส่งสัญญาในวันที่ลงนามได้ (17-18 สิงหาคม 2556)

  1 สิงหาคม 2556     พี่หนุ่ม

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารและสัมภาษณ์

                    ด้วยตามกำหนดการเดิม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนัดให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมและเข้ารับการสัมภาษณ์ตามคิวที่นักศึกษากรอกคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สามารถกรอกคำขอกู้ยืมได้ทันตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศไว้ (30 มิถุนายน 2556)  เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้าน กอปรกับมีนักศึกษาแจ้งว่าในช่วงเวลาที่นัดสัมภาษณ์ ติดการสอบกลางภาค(29 กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2556) ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบ จึงกังวลว่าจะมีผลต่อการส่งเอกสารและการสัมภาษณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอยกเลิกกำหนดการที่ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์และส่งแบบคำขอกู้ยืมสำหรับ    ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และให้นักศึกษาดำเนินการตามกำหนดการใหม่ ต่อไปนี้

                    1. ให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น. , 13.00 น. - 16.00 น. และ 17.00 น. -19.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา (ชั้น 2) ทั้งนี้        เพื่อความรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารที่ต้องส่งให้ครบถ้วน โดยจะใช้เวลาคนละประมาณ 10-15 นาที

                   2. ให้นักศึกษากรอกแบบคำขอกู้ยืมในเว็บไซต์ กยศ.มข. (http://studentloan.kku.ac.th)ได้ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 (นักศึกษาใหม่จะเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป)

                    3. กยศ.มข. จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และจะอธิบายวิธีการเปิดบัญชีธนาคารและวิธีการทำสัญญาอย่างละเอียดด้วย

                4. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมนำผู้ค้ำประกันไปทำสัญญาที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา หากนักศึกษาประสงค์จะทำสัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้นำผู้ค้ำประกันมาลงนามในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม 2556

                5. นักศึกษานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วส่งให้กองกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556   (ส่งสัญญาเร็วจะได้รับเงินรายเดือนก่อน)

  25 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดการเข้าสัมภาษณ์ กยศ.ของนักศึกษาใหม่

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ณ กองกิจการนักศึกษา  (กำหนดวัน-เวลาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ดูได้จากลิ้งก์ด้านล่าง) ทั้งนี้ ในวันที่นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอให้เตรียมเอกสารต่อไปนี้ มาส่งด้วย

1. แบบคำขอกู้ยืมที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น

2. เอกสารการรับรองรายได้

 • กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน
 • กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม / รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้แบบรับรองรายได้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย
 • กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย
 • กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย
 • กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดูกำหนดวัน-เวลาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่นี่ (Update 17 กรกฎาคม 2556)

  19 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการย้ายทะเบียนบ้าน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังยื่นขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกับกระทรวงมหาดไทย ให้เข้าไปลงชื่อในหน้าเพจ http://www.facebook.com/kku-studentloan เพื่อที่กองทุนฯ จะได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลไปยัง กยศ.ต่อไป

  21 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดวัน-เวลาส่งเอกสารของนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามกำหนด

ให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ซึ่งได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่ได้มาดำเนินการ  ขอให้นักศึกษากลุ่มนี้ส่งเอกสาร/สัมภาษณ์ อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป แต่ กยศ.มข. จะให้บริการได้วันละ 30 คนเท่านั้น เพราะต้องให้บริการนักศึกษาที่มาในวัน-เวลาปกติด้วย

  21 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

การขอกู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าไปกรอกข้อมูลการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ กยศ.กลาง  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2556  ส่วนขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน การสัมภาษณ์ และการทำสัญญา ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการขอกู้ กยศ. ทุกประการ

นักศึกษาที่สามารถกู้ กรอ. จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนักศึกษารหัส 55 หรือ 56
 • ศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน (ตรวจสอบได้จากหน้าจอการกรอกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan

  19 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการ กยศ.เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักศึกษารุ่นพี่ที่ดำเนินการ กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว

 • ส่วนมากได้รับโอนเงินรายเดือนจำนวนเดือนละ 2,200 บาท แล้ว
 • สำหรับค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาสำรองจ่ายเอง กยศ.จะคืนให้ประมาณเดือนกันยายน ครับ
 • การขอกู้ยืมภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคมครับ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  (รายชื่อ Update วันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

  15 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

การทำสัญญาของผู้กู้ กรอ. ปี 2551-2552

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กรอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2552 ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ และสัญญากู้ยืม 2 ฉบับ (สัญญามี 2 หน้าให้สั่งพิมพ์หน้า-หลัง) นำไปให้ผู้คำประกันลงนาม และนำสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 56

เอกสารประกอบที่ต้องส่งมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด

ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมและสัญญา กรอ. (ปี 2551-2552) ได้ที่นี่

  19 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ขอกู้ กยศ.- กรอ. ชั้นปีที่ 1

        ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษารุ่นพี่ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก   กยศ. หรือ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  – 12.00 น.

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

         นักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ขอกู้ยืม จะได้รับหน่วยกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองซึ่งการเข้าร่วมปฐมนิเทศนี้ จะมีผลต่อการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินจาก กยศ. หรือ กรอ.ประจำ        ปีการศึกษา 2556 ด้วย  

  4 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ประจำปี 2556

ให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Studentloan แล้ว ส่งเอกสารและเข้ารับการสัมภาษณ์งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 กองกิจการนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

ดูรายชื่อได้ที่นี่ (update 2 กรกฎาคม 2556)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อขอให้ติดตามประกาศนี้เป็นระยะ โดยจะมีการ update ข้อมูลทุกวัน ทั้งนี้ การนัดนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จะนัดตามวันที่นักศึกษาส่งข้อมูลเข้าในระบบ e-Studentloan

การนัดหมายนี้ กยศ.มข. ได้ส่ง sms เข้าโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาที่ให้ไว้ในระบบ e-Studentloan ด้วย แต่อาจตกหล่นได้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบจากรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ในวันที่ได้รับนัดหมาย ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารที่ต้องส่งให้พร้อม โดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งตามประกาศด้านล่าง

  2 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

เอกสารที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการขอกู้ปี 2556

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 เตรียมเอกสารต่อไปนี้ไปส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับนัดหมาย

 • แบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์จากระบบ e-Studentloan
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีบิดาหรือมารดารับราชการหรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
 • ใบรับรองรายได้ของบิดาหรือมารดา กรณีบิดา มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป หรือไม่ประกอบอาชีพ  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  และต้องส่งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย
 • กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้ส่งสำเนาใบมรณบัตรด้วย
 • กรณีบิดาหรือมารดาหย่าร้าง ให้ส่งสำเนาใบหย่า หากเลิกร้างกันและไม่มีใบหย่าให้ใช้ใบรับรองแทนใบหย่า ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • กรณีบิดาหรือมารดาหย่าร้าง - เสียชีวิต แล้วบิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาแต่งงานใหม่ ไม่ต้องส่งใบหย่าหรือใบมรณบัตร แต่ให้รับรองรายได้ของคู่สมรสใหม่แทน

  28 พฤษภาคม 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดการและขั้นตอนขอกู้ยืมปี 2556

    ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจาก กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 ดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาดังนี้
              1. กรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมในระบบ กยศ.กลาง (e-Studentloan) เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้สั่ง print  แบบคำขอกู้ยืมจำนวน 1 แผ่น เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับนัดหมาย
                      1.1 นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ให้ดำเนินการขอกู้ยืมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556    
                      2.2 นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ให้ดำเนินการขอกู้ยืมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
              2. กองทุน กยศ. มข. จะนัดหมายนักศึกษาให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ กยศ. มข., facebook กยศ.มข. และส่ง sms ถึงนักศึกษาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาให้ไว้ในระบบ e-Studentloan ทั้งนี้ กยศ.มข. จะนัดหมายนักศึกษาตามลำดับ โดยยึดจากวันที่นักศึกษากรอกข้อมูลขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และจะนัดหมายนักศึกษาล่วงหน้าผ่านทางช่องทางข้างต้นไม่น้อยกว่า 7 วัน  โดยจะเริ่มให้นักศึกษาส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
             3. เอกสารประกอบที่นักศึกษาจะต้องส่งในวันที่ได้รับนัดหมาย
                      3.1 แบบคำขอกู้ยืมที่สั่ง print จากระบบ e-Studentloan
                      3.2 เอกสารการรับรองรายได้
                             - กรณีที่ผู้ปกครองนักศึกษาประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม ให้ใช้ใบรับรองรายได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ และส่งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย
                            - กรณีที่ผู้ปกครองนักศึกษารับราชการหรือเป็นลูกจ้างหน่วยงานเอกชนให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
                     3.3 ใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (ตามแต่กรณี) หากบิดา มารดาหย่าร้างแต่ไม่มีใบสำคัญการหย่าให้ใช้เอกสารรับรองการเลิกร้างกัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
           4. หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางสายด่วน กยศ. มข. โทรศัพท์ 08-4428-5994
 

  20 พฤษภาคม 2556     พี่หนุ่ม

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัญชีธนาคารฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ. 108 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วส่งให้ กองทุน กยศ. มข. ตามที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์

ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.108 ได้ที่นี่

  24 พฤษภาคม 2555     พี่หนุ่ม