KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

  •   หมวด 1
  •   หมวด 2
  •   หมวด 3
  •   หมวด 4
  •   หมวด 5
  •   หมวด 6

จองวันและเวลาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ของผู้ขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากที่อื่น

นักศึกษาที่บันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบe-Studentloanและเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาทำการจองวันและเวลาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 5 – 15 ส.ค. 2557 นี้ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ระบบจะเปิดให้จองวันที่ 1 ส.ค. 2557  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)

คลิกที่นี่เพื่อทำการจองวันและเวลาสัมภาษณ์     http://sac.kku.ac.th/stdloan/

คำเตือน ก่อนทำการจองให้ตรวจสอบวันและเวลาที่นักศึกษาสะดวกมาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะหากนักศึกษาทำการจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

หมายแหตุ**นักศึกษาที่ยังไม่สามารถบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanได้ทันภายในเวลาที่กำหนดเนื่องจากกรณีการย้ายทะเบียนบ้านและอื่นๆ ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanให้แล้วเสร็จและให้เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมไว้ก่อน  กยศ.มข. จะเปิดให้ส่งเอกสารและสัมภาษณ์อีกครั้งโปรดติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง (ในวันที่มาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)

  31 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการและขั้นตอนขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อเนื่อง มขภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกเพื่อดูกำหนดการ

 

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่อดูกำหนดการ

 

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืมที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น

2. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน กยศ.101-1 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เฉพาะผู้กู้ยืมรายรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น)

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้    

กยศ. 102 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย

5. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

7. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

9. กรณีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ทุพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการด้วย

10. แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจเฉพาะผู้กู้ยืมรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 56  และ 57  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หมายเหตุ**ตารางสรุปการส่งเอกสารและหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 เป็นตารางสรุปเอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.เท่านั้นและขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละครอบครับ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการกรอกแบบรับรองรายได้ กยศ. 102

กรณีที่ 1ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป (ที่ไม่ได้ทำเป็นงานประจำ

กรณีที่ 2ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว , ค้าขาย 

กรณีที่ 3ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ มารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ 

กรณีที่ 4ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาหรือมารดารับราชการ,ทำงานบริษัทฯ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากหน่วยงาน และใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างนี้รับรองบิดาหรือมารดาที่เป็น พ่อบ้าน/แม่บ้าน ไม่มีรายได้ (ตัวอย่างนี้ บิดารับราชการ/ทำงานบริษัท และมารดาเป็นแม่บ้านไม่มี)

กรณีที่ 5ตัวอย่าง กรณีบิดามารดา ถึงแก่กรรมแนบใบมรณบัตร และรับรองรายได้ผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองประกอบอาชีพอิสระ

  31 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการและเอกสารขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. รายใหม่(รหัสนักศึกษา 57)

นักศึกษาขอกู้เงินจากกองทุน กรอ. รายใหม่ (เฉพาะรหัสนักศึกษา 57) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมให้ดำเนินการกรอกขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ภายในวันที่ 31 ก.ค. 57 เพื่อจะได้เข้าการสัมภาษณ์พร้อมกับผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องมาจากที่อื่น (ระหว่างวันที่ 5 – 15 ส.ค. 57 นี้ )

หมายเหตุ หากนักศึกษายังไม่สามารถกรอกขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากสาเหตุ เช่น สาขาวิชายังไม่ปรากฏ/ยังอยู่ระหว่างการย้ายทะเบียนบ้าน ฯลฯให้นักศึกษากรอกขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanให้เรียบร้อยก่อนก่อนวันที่  15 ส.ค. 57 และรอการสัมภาษณ์ในรอบถัดไป (จะเปิดเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ขอกู้ยืม กรอ.รายใหม่รหัส 57)   

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม มีดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืม พิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  1 แผ่น

2. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองได้ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

5. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

7. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดา-มารดา ทำธุรกิจส่วนตัวเช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักอบรีด ฯลฯ ให้แนบสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีของกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันด้วย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

9. แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

  16 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556 เพิ่มเติม

            นักศึกษาที่กู้ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556  ขอแจ้งเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

1. แบบคำยืนยันกู้ยืมพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  1 แผ่น

2. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองได้ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

5. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

7. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดา-มารดา ทำธุรกิจส่วนตัวเช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักอบรีด ฯลฯ ให้แนบสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีของกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันด้วย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตามประกาศข้างบนนี้

  2 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการส่งสัญญา กรอ.เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ปีการศึกษา 2552

ให้ผู้กู้ยืม กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปีการศึกษา 2552 เท่านั้น

ดาวน์โหลดสัญญาและแบบคำขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมเอกสารประกอบ

ส่งที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (ข้างโรงอาหารชาย)

คลิกเพื่ออ่านคำชี้แจงและกำหนดการ ได้ที่นี่ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหน้าสัญญา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลังสัญญา

 

ส่วนผู้กู้ยืม กรอ. ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปีการศึกษา 2555 และ  2556 ให้ติดตามประกาศกำหนดการ

จากกองทุนฯ ส่วนกลางและทาง กยศ.มข. ค่ะ

 

  24 มิถุนายน 2557     พี่ก้อย