KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

 •   หมวด 1
 •   หมวด 2
 •   หมวด 3
 •   หมวด 4
 •   หมวด 5
 •   หมวด 6

สรุปคำถามคำตอบใน Facebook ณ วันที่ 9 เม.ย.57

ขอตอบคำถามน้องๆ ที่สอบถามเข้ามาทาง facebook และทางโทรศัพท์  เป็นภาษาพูดนะคะ

สามารถคลิกเข้ามาอ่านได้ที่นี่ค่ะ

  9 เมษายน 2557     พี่ก้อย

สรุปคำถามคำตอบใน Facebook

ขอตอบคำถามน้องๆ ที่สอบถามเข้ามาทาง facebook และทางโทรศัพท์  เป็นภาษาพูดนะคะ

สามารถคลิกเข้ามาอ่านได้ที่นี่ค่ะ

  18 มีนาคม 2557     พี่ก้อย

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการกู้ยืม กยศ.2/2556 ไม่ทัน

กองทุน กยศ. ส่วนกลางได้ขยายเวลาให้สถานศึกษาดำเนินการในส่วนของภาคเรียนที่ 2/2556  เนื่องจากมีนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมไว้แล้วแต่ลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาในรอบที่ผ่านมา หากนักศึกษามีความประสงค์จะกู้ยืมให้ติดต่อด่วนที่สุด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 ก.พ.2556 นี้ ณ ห้องประชุมสภา องค์การนักศึกษา  (ที่ทำการชั่วคราว)

  24 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

กำหนดการเข้าสัมภาษณ์ กยศ.และ กรอ. ของผู้ที่เคยกู้ยืมและทำสัญญากับ มข. แล้ว

น้องที่คาดว่าจะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. ในภาคเรียนที่ 1/2557 นี้  ในช่วงปิดกีฬามหาวิทยาลัยฯ น้องสามารถเตรียมเอกสารเพื่อรอเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (กำหนดการประมาณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม 2557 )

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืมที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น (ขณะนี้ระบบ e-Studentloan ยังไม่เปิดให้เข้าไป  

     ดำเนินการ รอกองทุนส่วนกลางเปิดระบบก่อนจึงจะทำได้ )

2. เอกสารการรับรองรายได้

     2.1กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน 

           ที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

     2.2กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้   

           กยศ. 102 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย

     2.3กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

     2.4กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

     2.5กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

     2.6กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

     2.7แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจ)เฉพาะผู้กู้ยืมรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย

           รหัส 56  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

หมายเหตุ**ตารางสรุปการส่งเอกสารและหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102

(ขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละครอบครัวดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการกรอกแบบรับรองรายได้ กยศ. 102

กรณีที่ 1ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป 

กรณีที่ 2ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว , ค้าขาย 

กรณีที่ 3ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ มารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ 

กรณีที่ 4ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดารับราชการ,ทำงานบริษัทฯ  มารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้

กรณีที่ 5ตัวอย่าง กรณีบิดามารดา ถึงแก่กรรมแนบใบมรณบัตร และรับรองรายได้ผู้ปกครอง 

  17 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ประจำปี 2557 รอบที่ 1

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Studentloan แล้ว  ขอให้เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินจากการกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  รอบที่ 1 และให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด  (จะไม่มีการนัดหมายทาง SMS  หรือ จองเวลาล่วงหน้าผ่านเว็บ)

ดูรายละเอียดกำหนดการที่นี่

  17 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น  ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่  4 หนังสือลงวันที่ 22 มกราคม 2557   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 11 ก.พ. 57 (ช่วงเย็นเพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน (ถ้าระบบการโอนเงินที่ธนาคารไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้รับการโอนเงินตามที่แจ้ง)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  11 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

กยศ.มข. ย้ายที่ทำการชั่วคราว

ด้วยกองกิจการนักศึกษาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และ กยศ.มข.ย้ายไปที่ องค์การนักศึกษา  ชั้นห้องประชุมสภา (ชั่วคราวขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  10 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

กำหนดการชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนเพิ่มเติม ภาคปลาย 2556

ด้วยมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่กองทุนฯจัดสรรวงเงินกู้ยืมในส่วนค่าเล่าเรียนไม่เต็มตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาที่ต้องชำระค่าเล่าเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2556เพิ่มเติม  ติดต่อหน่วยบริการ one stop service (การเงินและพัสดุ)  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอาคารพิมลกลกิจ เพื่อชำระค่าเล่าเรียนส่วนเกินได้ตั้งแต่วันที่ 6 –13 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาราชการ 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  4 กุมภาพันธ์ 2557     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 4

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่  22 มกราคม 2557        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อน) นักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  27 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556  (รหัสนักศึกษา  51,52)  หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม  2556 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 57 (ช่วงเย็น)    เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน (ถ้าระบบการโอนเงินที่ธนาคารไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้รับการโอนเงินตามที่แจ้ง)

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคากรุงไทยฯตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคาไทยพาณิชย์ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 

ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น  ปีการศึกษา2556 ครั้งที่  3หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม  2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 57 (ช่วงเย็น)    เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน (ถ้าระบบการโอนเงินที่ธนาคารไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้รับการโอนเงินตามที่แจ้ง)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  20 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ตามที่เคยแจ้ง โอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556   หนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 56 (ช่วงเย็น) เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศ..เรื่องการโอนเงินคืนนักศึกษากู้ กยศ. (นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย)
ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  ครั้งที่  2 หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 56 (ช่วงเย็น) เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  25 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะรหัสนักศึกษา 51, 52)

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อนนักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  23 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อน) นักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  23 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556        

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ 3  คือ การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้กู้แต่ละราย(ตรวจว่าผู้กู้ ลงทะเบียนโดยการใช้เครดิต กยศ., กรอ. หรือ การจ่ายชำระเงินไปเองก่อน) นักศึกษาสามารถอ่านคำชี้แจงขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.  ได้นี่     ถ้าถึงขั้นตอนที่  5  จะแจ้งให้ นศ. ทราบอีกครั้ง

  23 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

ประกาศ..ให้นักศึกษาเอาสมุดบัญชีไปอัพเดท

ประกาศ..เรื่องการโอนเงินคืนนักศึกษากู้ กรอ.
ตามที่เคยแจ้ง โอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 56 เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศ..เรื่องการโอนเงินคืนนักศึกษากู้ กยศ.ที่ใช้บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ตามที่เคยแจ้งโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเอาสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลในวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 56 เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงิน


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  20 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

ด่วนที่สุด ติดตาม นศ. กู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2

ให้ นศ.ที่มีรายชื่อติดต่อลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯภาคเรียนที่  2/2556 ได้ที่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตหนองคายภายในวันที่  26  ธันวาคม 2556  ศกนี้                  **หมายเหตุ** หากไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถกู้ยืม กยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ เนื่องจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กองทุนส่วนกลางกำหนด

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

  20 ธันวาคม 2556     พี่ก้อย

ชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับ SMS จาก กยศ. มข.

ชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับ SMS จาก กยศ. มข.

“ท่านยังไม่ได้ยืนยัน กยศ. www.studentloan.or.th ภายใน 30 พย 56 ติดต่อ กยศ.มข. จ-ศ”

 

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการยืนยันการกู้ยืม 2/56 ผ่านระบบ e-Studentloan ทางเว็บไซต์

   www.studentloan.or.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 56  

2. ให้มาติดต่อลงนามแบบยืนยัน การกู้ยืม 2/56 ที่กองกิจการนักศึกษา

    ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556 ในวันจันทร์ –ศุกร์ ในเวลาราชการ 

  29 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

มีการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนเข้าในบัญชีนักศึกษา แล้ว หนังสือลงวันที่ 30 ต.ค. 56

วันที่ 29 พ.ย. 56 ช่วงบ่ายมีการโอนเงินคืนนักศึกษาและโอนคืนมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังนี้

1. ให้นักศึกษากลุ่มที่มีรายชื่อที่ประกาศ การโอนเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  หนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ให้เอาสมุดบัญชีไปปรับและเช็คยอดเงินที่จะได้รับคืนด้วยค่ะ

2. นักศึกษากลุ่มที่ใช้สิทธิ์ กยศ.ในการลงทะเบียนเรียน เทอม1/2556 ให้รอการตัดยอดหนี้ และให้เช็คข้อมูลได้ที่เว็บลงทะเบียนเรียนว่าขึ้นเลขที่ใบเสร็จหรือยัง(ในภาระค่าใช้จ่าย/ทุน)

ส่วนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินคืนในรอบนี้ให้รอก่อน การโอนเงินคืนต้องรอตามลำดับที่พี่ทำหนังสือส่งออกไปค่ะ ถ้ามีการโอนเงินคืนนักศึกษาครั้งต่อไปพี่จะประกาศให้ทราบเรื่อย

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

  29 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

ขอชี้แจงน้อง ๆ เรื่องค่าเล่าเรียนที่จะโอนคืนให้นักศึกษา

ขณะนี้ กยศ. มข. ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่กู้ยืมจากกองทุน กยศ. และ กรอ. แล้วเป็นบางส่วน ธนาคารกรุงไทยสำนัักงานใหญ่จะทะยอยโอนเงินเข้าบัญชี กยศ.มข. เรื่อยๆ ทุกวันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน (เพราะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้วย) ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียด ดังนี้

- รายชื่อที่พี่โพสต์ลงให้ตรวจสอบกัน คือ คนที่ธนาคารกรุงไทยได้โอนเงินเข้ามาในบัญชี กยศ.มข. กรอ.มข. แล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบตามระเบียบของมหาวิยาลัยฯ ในหน่วยงานต่างใน มข. คือ สำนักทะเบียนและกองคลังก่อน ถึงจะมีการโอนเงินคืนเข้าในบัญชีของนักศึกษาแต่ละรายได้ปัจจุบันยังไม่มีการโอนเงินคืนนักศึกษา

- ถ้ามีการโอนเงินเข้าในบัญชีของนักศึกษาแต่ละรายแล้วพี่จะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ธนาคารได้โอนเข้าไปในบัญชีนักศึกษาแล้ว เพื่อให้นักศึกษาไปตรวจสอบยอดเงินโดยการปรับสมุดบัญชีหรือแล้วแต่วิธีที่นักศึกษาสะดวก

- ส่วนคนที่ยังไม่มีรายชื่อ ต้องรอก่อน ติดตามเรื่อยพี่จะอัพไฟล์รายชื่อตามที่ธนาคารแจ้งโอนเงินเข้ามาในบัญชี กยศ.มข. กรอ.มข. ให้ทราบเป็นระยะ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ ทาง กยศ.มข.ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว

  28 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ.. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

นักศึกษาที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

 

  27 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

  27 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

ติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ภาคปลาย ปี2556

ผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อลงนามลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ภาคปลาย ปี2556 ได้ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นี้

ดูรายชื่อที่นี่

  18 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

  18 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การโอนเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจากกองทุนฯ)และโอนเงินคืนนักศึกษา (กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนเองหนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

  18 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

ให้นักศึกษาส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

นักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้ให้นำส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไืทยพาณิชย์  ที่กองทุน กยศ.มข.ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 5 พ.ย. 56  เพื่อจะำำำได้่ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียน 1/56  คืนนักศึกษาต่อไป

ดูรายชื่อนักศึกษาได้ที่นี่

  1 พฤศจิกายน 2556     พี่ก้อย

การชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่าง ภาคต้น ปี 2556

ให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ที่ต้องจ่ายส่วนต่างในภาคเรียนที่1/2556 ติดต่อจ่ายชำระที่ห้องการเงิน สำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2556

  30 ตุลาคม 2556     พี่หนุ่ม

การทำสัญญา กยศ.ของนักศึกษาใหม่

ขณะนี้ กยศ.มข. ได้อนุมัติให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่นทำสัญญาในระบบ กยศ.กลางแล้ว แต่ก่อนที่นักศึกษาจะทำสัญญา นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจเสียก่อน ดังนี้

 

การลงนามในสัญญากู้ยืมนักศึกษาสามารถนำผู้ค้ำประกันไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานที่ใดที่หนึ่งดังนี้

 • ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนาของนักศึกษา ซึ่งต้องนำหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยไปแสดงด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • ลงนามกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

เมื่อนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบที่กองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ) ยกเว้นนักศึกษาที่มาลงนามที่กองกิจการนักศึกษาให้ส่งสัญญาในวันที่ลงนามได้ (17-18 สิงหาคม 2556)

  1 สิงหาคม 2556     พี่หนุ่ม

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารและสัมภาษณ์

                    ด้วยตามกำหนดการเดิม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนัดให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมและเข้ารับการสัมภาษณ์ตามคิวที่นักศึกษากรอกคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สามารถกรอกคำขอกู้ยืมได้ทันตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศไว้ (30 มิถุนายน 2556)  เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้าน กอปรกับมีนักศึกษาแจ้งว่าในช่วงเวลาที่นัดสัมภาษณ์ ติดการสอบกลางภาค(29 กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2556) ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบ จึงกังวลว่าจะมีผลต่อการส่งเอกสารและการสัมภาษณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอยกเลิกกำหนดการที่ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์และส่งแบบคำขอกู้ยืมสำหรับ    ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และให้นักศึกษาดำเนินการตามกำหนดการใหม่ ต่อไปนี้

                    1. ให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น. , 13.00 น. - 16.00 น. และ 17.00 น. -19.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา (ชั้น 2) ทั้งนี้        เพื่อความรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารที่ต้องส่งให้ครบถ้วน โดยจะใช้เวลาคนละประมาณ 10-15 นาที

                   2. ให้นักศึกษากรอกแบบคำขอกู้ยืมในเว็บไซต์ กยศ.มข. (http://studentloan.kku.ac.th)ได้ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 (นักศึกษาใหม่จะเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป)

                    3. กยศ.มข. จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และจะอธิบายวิธีการเปิดบัญชีธนาคารและวิธีการทำสัญญาอย่างละเอียดด้วย

                4. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมนำผู้ค้ำประกันไปทำสัญญาที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา หากนักศึกษาประสงค์จะทำสัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้นำผู้ค้ำประกันมาลงนามในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม 2556

                5. นักศึกษานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วส่งให้กองกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556   (ส่งสัญญาเร็วจะได้รับเงินรายเดือนก่อน)

  25 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดการเข้าสัมภาษณ์ กยศ.ของนักศึกษาใหม่

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ณ กองกิจการนักศึกษา  (กำหนดวัน-เวลาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ดูได้จากลิ้งก์ด้านล่าง) ทั้งนี้ ในวันที่นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอให้เตรียมเอกสารต่อไปนี้ มาส่งด้วย

1. แบบคำขอกู้ยืมที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น

2. เอกสารการรับรองรายได้

 • กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน
 • กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม / รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้แบบรับรองรายได้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย
 • กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย
 • กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย
 • กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดูกำหนดวัน-เวลาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่นี่ (Update 17 กรกฎาคม 2556)

  19 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการย้ายทะเบียนบ้าน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังยื่นขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกับกระทรวงมหาดไทย ให้เข้าไปลงชื่อในหน้าเพจ http://www.facebook.com/kku-studentloan เพื่อที่กองทุนฯ จะได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลไปยัง กยศ.ต่อไป

  21 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดวัน-เวลาส่งเอกสารของนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามกำหนด

ให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ซึ่งได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่ได้มาดำเนินการ  ขอให้นักศึกษากลุ่มนี้ส่งเอกสาร/สัมภาษณ์ อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป แต่ กยศ.มข. จะให้บริการได้วันละ 30 คนเท่านั้น เพราะต้องให้บริการนักศึกษาที่มาในวัน-เวลาปกติด้วย

  21 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

การขอกู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าไปกรอกข้อมูลการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ กยศ.กลาง  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2556  ส่วนขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน การสัมภาษณ์ และการทำสัญญา ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการขอกู้ กยศ. ทุกประการ

นักศึกษาที่สามารถกู้ กรอ. จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนักศึกษารหัส 55 หรือ 56
 • ศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน (ตรวจสอบได้จากหน้าจอการกรอกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan

  19 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการ กยศ.เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักศึกษารุ่นพี่ที่ดำเนินการ กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว

 • ส่วนมากได้รับโอนเงินรายเดือนจำนวนเดือนละ 2,200 บาท แล้ว
 • สำหรับค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาสำรองจ่ายเอง กยศ.จะคืนให้ประมาณเดือนกันยายน ครับ
 • การขอกู้ยืมภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคมครับ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  (รายชื่อ Update วันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

  15 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

การทำสัญญาของผู้กู้ กรอ. ปี 2551-2552

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กรอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2552 ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ และสัญญากู้ยืม 2 ฉบับ (สัญญามี 2 หน้าให้สั่งพิมพ์หน้า-หลัง) นำไปให้ผู้คำประกันลงนาม และนำสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 56

เอกสารประกอบที่ต้องส่งมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด

ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมและสัญญา กรอ. (ปี 2551-2552) ได้ที่นี่

  19 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ขอกู้ กยศ.- กรอ. ชั้นปีที่ 1

        ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษารุ่นพี่ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก   กยศ. หรือ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  – 12.00 น.

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

         นักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ขอกู้ยืม จะได้รับหน่วยกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองซึ่งการเข้าร่วมปฐมนิเทศนี้ จะมีผลต่อการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินจาก กยศ. หรือ กรอ.ประจำ        ปีการศึกษา 2556 ด้วย  

  4 มิถุนายน 2556     พี่หนุ่ม

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ประจำปี 2556

ให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Studentloan แล้ว ส่งเอกสารและเข้ารับการสัมภาษณ์งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 กองกิจการนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

ดูรายชื่อได้ที่นี่ (update 2 กรกฎาคม 2556)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อขอให้ติดตามประกาศนี้เป็นระยะ โดยจะมีการ update ข้อมูลทุกวัน ทั้งนี้ การนัดนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จะนัดตามวันที่นักศึกษาส่งข้อมูลเข้าในระบบ e-Studentloan

การนัดหมายนี้ กยศ.มข. ได้ส่ง sms เข้าโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาที่ให้ไว้ในระบบ e-Studentloan ด้วย แต่อาจตกหล่นได้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบจากรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ในวันที่ได้รับนัดหมาย ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารที่ต้องส่งให้พร้อม โดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งตามประกาศด้านล่าง

  2 กรกฎาคม 2556     พี่หนุ่ม

เอกสารที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการขอกู้ปี 2556

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 เตรียมเอกสารต่อไปนี้ไปส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับนัดหมาย

 • แบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์จากระบบ e-Studentloan
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีบิดาหรือมารดารับราชการหรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
 • ใบรับรองรายได้ของบิดาหรือมารดา กรณีบิดา มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป หรือไม่ประกอบอาชีพ  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  และต้องส่งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย
 • กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้ส่งสำเนาใบมรณบัตรด้วย
 • กรณีบิดาหรือมารดาหย่าร้าง ให้ส่งสำเนาใบหย่า หากเลิกร้างกันและไม่มีใบหย่าให้ใช้ใบรับรองแทนใบหย่า ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • กรณีบิดาหรือมารดาหย่าร้าง - เสียชีวิต แล้วบิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาแต่งงานใหม่ ไม่ต้องส่งใบหย่าหรือใบมรณบัตร แต่ให้รับรองรายได้ของคู่สมรสใหม่แทน

  28 พฤษภาคม 2556     พี่หนุ่ม

กำหนดการและขั้นตอนขอกู้ยืมปี 2556

    ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจาก กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 ดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาดังนี้
              1. กรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมในระบบ กยศ.กลาง (e-Studentloan) เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้สั่ง print  แบบคำขอกู้ยืมจำนวน 1 แผ่น เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับนัดหมาย
                      1.1 นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ให้ดำเนินการขอกู้ยืมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556    
                      2.2 นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ให้ดำเนินการขอกู้ยืมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
              2. กองทุน กยศ. มข. จะนัดหมายนักศึกษาให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ กยศ. มข., facebook กยศ.มข. และส่ง sms ถึงนักศึกษาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาให้ไว้ในระบบ e-Studentloan ทั้งนี้ กยศ.มข. จะนัดหมายนักศึกษาตามลำดับ โดยยึดจากวันที่นักศึกษากรอกข้อมูลขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และจะนัดหมายนักศึกษาล่วงหน้าผ่านทางช่องทางข้างต้นไม่น้อยกว่า 7 วัน  โดยจะเริ่มให้นักศึกษาส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
             3. เอกสารประกอบที่นักศึกษาจะต้องส่งในวันที่ได้รับนัดหมาย
                      3.1 แบบคำขอกู้ยืมที่สั่ง print จากระบบ e-Studentloan
                      3.2 เอกสารการรับรองรายได้
                             - กรณีที่ผู้ปกครองนักศึกษาประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม ให้ใช้ใบรับรองรายได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ และส่งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย
                            - กรณีที่ผู้ปกครองนักศึกษารับราชการหรือเป็นลูกจ้างหน่วยงานเอกชนให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
                     3.3 ใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (ตามแต่กรณี) หากบิดา มารดาหย่าร้างแต่ไม่มีใบสำคัญการหย่าให้ใช้เอกสารรับรองการเลิกร้างกัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
           4. หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางสายด่วน กยศ. มข. โทรศัพท์ 08-4428-5994
 

  20 พฤษภาคม 2556     พี่หนุ่ม

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัญชีธนาคารฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ. 108 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วส่งให้ กองทุน กยศ. มข. ตามที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์

ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.108 ได้ที่นี่

  24 พฤษภาคม 2555     พี่หนุ่ม