KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

  •   หมวด 1
  •   หมวด 2
  •   หมวด 3
  •   หมวด 4
  •   หมวด 5
  •   หมวด 6

กยศ.มข. เปิดให้ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ยื่นขอกู้แล้ว

กยศ.มข. เปิดให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ยื่นความประสงค์จะขอกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ Online ของ มข.  ในระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 โดยนักศึกษาต้องเข้าระบบก่อน ตามเมนูในด้านบน หรือคลิ้กที่นี่

2. ในปีการศึกษานี้ จะกำหนดให้นักศึกษาส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยนักศึกษาต้องดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดแล้วกรอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ให้เรียบร้อย แล้วสแกนไฟล์เป็นไฟล์ pdf  จากนั้น ให้เรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนดและรวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน โดยมีขนาดไม่เกิน 10 mb


3. ส่งไฟล์แบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบที่ตรียมจากข้อ 2 ได้ที่นี่   ในระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ ปีการศึกษาที่ขอกู้-10-เลขประจำตัวประชาชน โดยห้ามเว้นวรรค มิฉะนั้น ระบบจะหาไฟล์ของนักศึกษาไม่พบ อาจเป็นผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน  ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ เช่น

                                              2562-10-3105200457631.pdf
                                              2562-10-5401992837056.pdf                                            

                                              2562-10-8439900458372.pdf

4. ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ Online ของระบบ กยศ.กลาง    ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562

5. จะประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2562

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่นี่

  15 เมษายน 2562     พี่หนุ่ม

การใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2561 นั้น  ในการนี้ กองทุน กยศ.มข. จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมีสถานะ 3 ประเภท ดังนี้
 
1. "สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนได้"  หมายถึง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ ซึ่งนักศึกษาจะสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนที่ธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยแล้ว กยศ.มข. จะประสานกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อตัดยอดหนี้ของนักศึกษาต่อไป (นักศึกษาจะยังมียอดหนี้ค้างชำระจนกว่าธนาคารจะโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย)
 
2. "ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากมีหนี้สินค้างชำระ" หมายถึง นักศึกษายังมีภาระหนี้สินค้างอย่างใดอย่างหนึ่งกับมหาวิทยาลัย  ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ reg.kku.ac.th
3. "ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากยังไม่ขอกู้ย้มภาคปลาย หมายถึง นักศึกษายังไม่ขอกู้ยืม กยศ. ภาคปลายผ่านระบบ กยศ.กลาง
 
ทั้งนี้ หากนักศึกษามีสถานะในข้อ 2 หรือ 3 ให้นักศึกษาไปดำเนินการชำระหนี้หรือดำเนินการขอกู้ยืมให้เรียบร้อยตามแต่กรณี และเข้ามาติดต่อที่ กยศ.มข. ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

  20 ธันวาคม 2561     พี่หนุ่ม

เปิดระบบให้จองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ขณะนี้ กยศ.มข. ได้เปิดให้ นศ.ที่ประสงค์จะยืนยันการขอกู้ยืมในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน แล้ว โดยนักศึกษาสามารถจองเวลาได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2561 (ปิดระบบจองเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) โดยนักศึกษาสามารถมาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ได้ในระหว่างวันที่ 3-4, 11-14 และ 17-18 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าระบบ กยศ.มข. ก่อน จึงจะจองเวลาทำกิจกรรมได้

  16 พฤศจิกายน 2561     พี่หนุ่ม

เปิดให้ยืนยันการกู้ยืมเงิน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามตัวอย่างตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จากนั้น กยศ.มข. จะเปิดระบบให้นักศึกษาจองวัน-เวลาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

ดูตัวอย่างการยืนยันกู้ยืมภาคปลาย 2561

หมายเหตุ นักศึกษาที่จะสามารถยืนยันการขอกู้ยืม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ได้ จะต้องได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 แล้วเท่านั้น

  2 พฤศจิกายน 2561     พี่หนุ่ม

ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน รายใหม่-ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น 2561

เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความที่ประกาศต่อไปนี้อย่างละเอียด ตั้งแต่บรรทัดแรก-บรรทัดสุดท้าย


ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจาก กยศ/กรอ. ได้แล้วที่เว็บไซต์ กยศ.มข. https://studentloan.kku.ac.th  ซึ่งจะมีผลการพิจารณา ดังนี้

1. ขาดเอกสารหรือต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ หมายถึง นักศึกษายังขาดเอกสารบางอย่างหรือมีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย หรือข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาอนุมัติให้กู้

ยืมได้ ขอให้นักศึกษากลุ่มนี้เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 5 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้งนำเอกสารที่ขาดหรือที่ไม่สมบูรณ์ (ตัวจริง) มาแสดงด้วย หากเอกสารครบถ้วนแล้ว จะประกาศให้นักศึกษาเป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมต่อไป ทั้งนี้ หากมีวงเงินกู้ยืมไม่เพียงพอ จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาแก้ไขได้เสร็จเรียบร้อยก่อนเป็นลำดับแรก หากนักศึกษาแก้ไขหรือส่งเอกสารล่าช้าและวงเงินกู้ยืมหมด จะไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

2.คุณสมบัติครบ รออนุมัติ  หมายถึง นักศึกษาคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้รอประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ กยศ.กลาง http//www.studentloan.or.th  ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาเข้าไปบันทึกข้อมูลสัญญาในเว็บไซต์ กยศ.กลาง และพิมพ์สัญญาออกจากระบบเพื่อนำไปลงนาม ณ ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา จากนั้นให้นำสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบไปส่งให้ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันทำการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.45-18.00 น. วันหยุดราชการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.45-16.00 น. และมีพักเที่ยงทุกวัน)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กยศ.มข. จะจ่ายบัตรคิวในการรับและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาได้วันละ 125 คน หากเกินจากนั้น นักศึกษาต้องมารับบัตรคิวใหม่ในวันถัดไป ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษารีบดำเนินการทำสัญญาและนำมาส่งให้เสร็จโดยเร็ว หากนักศึกษาดำเนินการได้เร็ว ก็จะได้รับการโอนเงินก่อน

การบันทึกข้อมูลในสัญญานักศึกษาจำเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลาม  หากยังไม่มีบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะมาบริการเปิดบัญชีให้นักศึกษาในวันที่ 2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย  ทั้งนี้ หากนักศึกษามีบัญชีส่วนตัวอื่นๆของธนาคารกรุงไทยหรืออิสลามอยู่แล้ว สามารถนำบัญชีนั้นไปทำสัญญาได้เลย ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่แต่อย่างใด 
 
การนำสัญญาไปลงนาม ณ ภูมิลำเนา ให้นักศึกษานำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันใส่ซองให้เรียบร้อย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา พร้อมทั้งอธิบายความให้ชัดเจนว่านักศึกษาพาผู้ค้ำประกันเพื่อมาขอลงนามในสัญญากู้ยืม กยศ./กรอ. ต่อหน้าเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ ให้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมสัญญาและหลักฐานต่างๆ ไปให้ผู้ค้ำประกัน เพื่อนำไปลงนาม ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมทั้งให้ผู้ค้ำประกันอธิบายต่อเจ้าหน้าที่ว่า เหตุใดนักศึกษาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งอาจจะเป็นการติดเรียน ติดสอบ ติดภารกิจ ฯลฯ ตามเหตุผลของแต่ละคน ทั้งนี้ จะอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อำเภอว่าจะลงนามรับรองให้หรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ไม่ลงนามรับรอง ขอให้นักศึกษานำผู้ค้ำประกันมาลงนาม ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

3. หากนักศึกษามีผลการพิจารณานอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 เช่น ผลการเรียนต่ำ  รายได้เกิน ฯลฯ  และต้องการขอคำอธิบายหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561  หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบคำอธิบายเพิ่มเติมมีดังนี้
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา ที่ต้องดาวน์โหลด/พิมพ์ใส่ซองนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ
2. วิธีการ/ขั้นตอนการทำสัญญา และการเตรียมเอกสารประกอบสัญญา  โปรดอ่านให้ละเอียดทุกขั้นตอน
3. ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน

  1 ตุลาคม 2561     พี่หนุ่ม

ประกาศผลการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณาเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินจาก กยศ./ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเข้าระบบเว็บไซต์ กยศ.มข. แล้วคลิ้กดูที่เมนู "ตรวจสอบผลการพิจารณา" ก็จะปรากฎผลการตรวจสอบเอกสารให้นักศึกษาได้ทราบ

ในกรณีที่นักศึกษามีผลการพิจารณาเป็น "ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา" เนื่องด้วยเหตุผล 2 ประการคือ
   1. ไม่พบเอกสารของนักศึกษาบางรายการหรือทุกรายการที่นักศึกษาจะต้องส่ง หรือ
   2. พบเอกสารของนักศึกษาแต่เอกสารของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ เช่น เอกสารที่สแกนไม่ชัดเจน มีเงาดำ หรือไม่ลงนามสำเนาถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาสามารถดูเหตุผลได้ในช่องหมายเหตุ

ในกรณีที่นักศึกษามีผลการพิจารณาเป็น "ไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ KKU e-Studentloan" ขอให้นักศึกษา คลิ้กที่เมนู "บันทึกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน 2561" ซึ่งอยู่ด้านบนเมนู"ตรวจสอบผลการพิจารณา" เพื่อส่งข้อมูลขอกู้ยืมให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบ และมีเงินเหลือจากการจัดสรรให้แก่นักศึกษายื่นขอกู้เข้ามาก่อนแล้วเท่านั้น   เมื่อนักศึกษาส่งข้อมูลแล้ว ผลการพิจารณาของนักศึกษาจะเปลี่ยนจาก "ไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ KKU e-Studentloan" เป็น "อยู่ในระหว่างการพิจารณา"

และขอให้นักศึกษาที่มีผลการพิจารณาเป็น "ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา" และ "ไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ KKU e-Studentloan"  ส่งเอกสารที่ยังขาดหรือที่ไม่สมบูรณ์ที่อีเมล kku.stdloan@kkumail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้-25 กันยายน 2561 โดยขอให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด (มีลิงก์อธิบายไว้ในหน้า "ตรวจสอบผลการพิจารณา" )  ทั้งนี้ ไม่เปิดให้นักศึกษา upload ไฟล์ผ่าน google form แล้ว เนื่องจากนักศึกษาหลายราย ตั้งชื่อไฟล์ไม่ถูกต้องและหลายคนส่งไฟล์มาซ้ำหลายรอบ เกิดปัญหาในการจัดการไฟล์เป็นอย่างมาก

เมื่อนักศึกษาส่งไฟล์เอกสารมาทางอีเมลและเจ้าหน้าที่ได้รับแล้ว จะยืนยันการได้รับไฟล์เอกสารของนักศึกษาผ่านทางอีเมลทุกคน  และจะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งในวันที่ 30 กันยายน 2561

  21 กันยายน 2561     พี่หนุ่ม