KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

 •   หมวด 1
 •   หมวด 2
 •   หมวด 3
 •   หมวด 4
 •   หมวด 5
 •   หมวด 6

การจองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2559-2

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้นักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ในระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการจองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ในระบบ กยศ. มข. ก่อน โดยต้องล็อกอินเข้าระบบ แล้วดำเนินการจองเวลาตามรูปภาพ ดังนี้

  11 มกราคม 2560     พี่หนุ่ม

ขยายเวลากรอกข้อมูลผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น กรอกข้อมูลขอกู้ยืมผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 นั้น  ในการนี้ ยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ จึงขอขยายเวลากรอกข้อมูลการขอกู้ยืมผ่านระบบของมหาวิทยาลัยไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

  15 สิงหาคม 2559     พี่หนุ่ม

การเปิดระบบสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น สามารถกรอกข้อมูลขอกู้ยืม Online ผ่านระบบของ กยศ. มข. ได้แล้ว โดย

 • ใช้รหัสนักศึกษา (มีเครื่องหมาย -) เป็นชื่อผู้ใช้
 • ใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่าน  (นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อเข้าระบบได้แล้ว)
 • นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Studentloan ในระบบ กยศ.กลาง ก่อน จึงจะกรอกข้อมูลเข้าระบบของ มข.ได้ (ในวันถัดไป เพราะ มข.ต้องดึงข้อมูลจากระบบกลางเข้าระบบของ มข.ก่อน)
 • สามารถกรอกข้อมูลขอกู้ยืมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2559
 • เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลขอกู้ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้จองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมด้วย
 • นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลของระบบ มข. ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้

 

อ่านคู่มือการกรอกข้อมูลการขอกู้ยืมผ่านระบบ กยศ.มข.ได้ที่นี่

  11 สิงหาคม 2559     พี่หนุ่ม

การจองเวลาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. สามารถจองเวลาในการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนได้แล้ว โดยจองผ่านระบบในเว็บไซต์นี้ (ต้องเข้าระบบก่อนระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 และลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 (ตามคาบเวลาที่นักศึกษาได้จองไว้)  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องเข้าระบบ กยศ.กลาง (e-studentloan) เพื่อกรอกข้อมูลค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาลงนามได้

  1 สิงหาคม 2559     พี่หนุ่ม

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข.

ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดระบบให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมุลขอกู้ยืมเข้าระบบของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการได้แล้ว ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องจองคาบเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมด้วย (กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืม 11-15 กรกฎาคม 2559)
 

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลผ่านระบบของมหาวิทยาลัย สามารถดูได้ที่นี่

  24 มิถุนายน 2559     พี่หนุ่ม

การเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมของนักศึกษาที่กู้ กยศ.

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. เตรียมเอกสารที่จะใช้ส่งให้เจ้าหน้าที่ (ตามวัน-เวลา)ที่นักศึกษาจองไว้  ขอให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียดว่าในกรณีของนักศึกษาต้องใช้เอกสารใดบ้าง  
 

  17 พฤษภาคม 2559     พี่หนุ่ม

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ปี 2559

ขณะนี้นักศึกษาสามารถเข้าระบบ กยศ. ของมหาวิทยาลัยเพื่อกรอกข้อมูลการขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2558  ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อน (ในการเข้าระบบครั้งแรกให้ใช้รหัสผ่านเป็นเลขประจำตัวประชาชน)  เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะเห็นเมนู "บันทึกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน 2559" จากนั้นให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ  ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้นักศึกษาจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559  

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

 

  15 พฤษภาคม 2559     พี่หนุ่ม