KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

 •   หมวด 1
 •   หมวด 2
 •   หมวด 3
 •   หมวด 4
 •   หมวด 5
 •   หมวด 6

เลื่อนการประกาศผลตรวจสอบเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2560

กยศ.มข. ขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินจากวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ทั้งนี้ หากนักศึกษามีรายชื่อต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถส่งได้ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาส่งเอกสารด้วยตนเอง  สามารถส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร (ขอให้นักศึกษาพิมพ์จากไฟล์นี้ติดที่หน้าซองเอกสาร)

ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ขอความร่วมมือส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดย กยศ.มข. จะดูจากวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

  22 พฤษภาคม 2560     พี่หนุ่ม

ขยายเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาที่ต้องไปฝึกงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขอกู้ยืมและส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ.มข. ได้เปิดให้นักศึกษากลุ่มนี้ ส่งแบบคำขอกู้ยืมเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าระบบ กยศ.มข. และดำเนินการจองคาบเวลาก่อน จึงจะส่งแบบคำขอกู้ยืมได้

หมายเหตุ :  นักศึกษาต้องนำเอกสาร/หนังสือส่งตัวให้นักศึกษาไปฝึกงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  15 พฤษภาคม 2560     พี่หนุ่ม

สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการต่อสัญญาไม่ทันตามกำหนด

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องและประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 แต่ดำเนินการไม่ทัน กยศ. มข. จะเปิดให้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้าย เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้แก่นักศึกษาใหม่รหัส 60 ที่จะเข้าศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ กยศ. มข. จะเปิดระบบให้นักศึกษาส่งคำขอกู้ยืมออนไลน์และจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จึงขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง...

  11 พฤษภาคม 2560     พี่หนุ่ม

กำหนดการกรอกข้อมูลขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาเป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการดังนี้

 • ยื่นแบบคำขอกู้ยืม Online ผ่านระบบ กยศ.กลาง (e-Studentloan) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560
 • ยื่นแบบคำขอกู้ยืม Online ผ่านระบบ กยศ.มข. ที่เว็บไซต์นี้ (ต้องเข้าสู่ระบบก่อน) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560
 • เมื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืม Online ผ่านระบบ กยศ.มข. แล้ว ระบบจะให้ นศ.จองคาบเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืม
 • ให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบที่กองกิจการนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2560 (ตามคาบเวลาที่นักศึกษาได้จองไว้)
 • ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบที่ต้องใช้ที่นี่

  3 เมษายน 2560     พี่หนุ่ม