KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

  •   หมวด 1
  •   หมวด 2
  •   หมวด 3
  •   หมวด 4
  •   หมวด 5
  •   หมวด 6

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องจากสถาบันอื่น กลุ่ม1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่นที่คุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2562  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. รอประกาศอย่างเป็นทางการในระบบ กยศ.กลาง ในวันที่ 2 กันยายน 2562  ดูรายชื่อนักศึกษาที่จะประกาศได้ที่นี่

2. ในขณะที่รอการประกาศผลอย่างเป็นทางการให้ศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้
     - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน-วิธีการลงนามในสัญญา- สถานที่ลงนามสัญญา
      
     - วิธีการกรอกข้อมูลสัญญา กยศ.ในระบบกลางและการเตรียมเอกสารประกอบ
      
     - วิธีการกรอกข้อมูลสัญญา กรอ.ในระบบกลางและการเตรียมเอกสารประกอบ
      
3. เมื่อกรอกข้อมูลสัญญากู้ยืมในระบบ กยศ.กลางแล้ว ให้นักศึกษานำผู้ค้ำประกันไปลงนาม ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนา   ดาวน์โหลดหนังสือนำส่งตัวได้ที่นี่
       
4. ให้นักศึกษานำสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบสัญญามาส่งที่กองพัฒนานักศึกษาฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ประกาศผลการอนุมัติในระบบ กยศ.กลาง

  28 สิงหาคม 2562     พี่หนุ่ม

เปิดระบบให้นักศึกษาใหม่ยื่นขอกู้ยืมเงินแล้ว

ขณะนี้ ระบบ กยศ.มข. พร้อมให้นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมแบบ online แล้ว ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลและการเตรียมเอกสาร ดังนี้

ทั้งนี้ จะปิดระบบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น.

  15 กรกฎาคม 2562     พี่หนุ่ม

การดาวน์โหลดแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

แบบยืนยันค่าเล่าเรียน พร้อมให้น้องๆ ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมดาวน์โหลดแล้ว โดยต้องเข้าระบบ กยศ.มข. และไปมี่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร แล้วคลิ้กที่ "แบบยืนยันค่าเล่าเรียน"   จากนั้นระบบจะให้เลือก ปีการศึกษา และเลือกกองทุนที่กู้ยืม จากนั้นให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1. สั่ง print แบบยืนยันค่าเล่าเรียนจำนวน 2 ชุด โดยใช้กระดาษอย่างดี และพิมพ์ด้วย lazerjet เท่านั้น
2. ลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนทั้ง 2 แผ่น  ดังรูปภาพตามตัวอย่าง
3. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยลงนามให้เหมือนในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  ทั้งนี้ หากใครเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย
4. ให้นักศึกษาดำเนินการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ (โดยไม่ต้องเย็บมุมกระดาษ) ไม่เกิน 19 กรกฎาคม 2562 โดยมีช่องทางในการส่ง ดังนี้
    - ส่งด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  หรือ
    - ส่งไปรษณีย์มาที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
     - หากใช้วิธีส่งไปรษณีย์ ห้ามนักศึกษาพับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ให้ใช้ซองเอกสารสำหรับกระดาษ A4 เท่านั้น
      ดาวน์โหลดใบจ่าหน้าซองได้ที่นี่
5. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ด้วยประการใดๆ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางหน้าเพจ นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-6 ใหม่อีกครั้ง ขอให้นักศึกษาติดตามเป็นระยะๆ
6. หากนักศึกษาคลิ้กเลือกปีการศึกษา / กองทุนที่ขอกู้ยืมแล้ว ไม่พบข้อมูล หมายถึงนักศึกษายังไม่ได้ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ.กลาง ขอให้ดำเนินการโดยด่วน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  9 กรกฎาคม 2562     พี่หนุ่ม

รายละเอียดการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องจากสถาบันเดิม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิมดำเนินการขอกู้ยืมเงินแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. คำแนะนำในการขอกู้ยืมเงิน
2. ตัวอย่างเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
3. รายการเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน

  1 กรกฎาคม 2562     พี่หนุ่ม

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศอนุมัติให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจาก กยศ.-กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าระบบที่เว็บ กยศ.กลาง เพื่อยืนยันค่าเล่าเรียนโดยด่วน

เมื่อนักศึกษายืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ.กลางแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้ จะกำหนดให้นักศึกษาดาวน์โหลดและ print แบบยืนยันค่าเล่าเรียนเอง จากเว็บไซต์ กยศ.มข. ซึ่งจะประกาศกำหนดการให้ดาวน์โหลดต่อไป

  13 กรกฎาคม 2562     พี่หนุ่ม

กยศ.มข. เปิดให้ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ยื่นขอกู้แล้ว

กยศ.มข. เปิดให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ยื่นความประสงค์จะขอกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ Online ของ มข.  ในระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 โดยนักศึกษาต้องเข้าระบบก่อน ตามเมนูในด้านบน หรือคลิ้กที่นี่

2. ในปีการศึกษานี้ จะกำหนดให้นักศึกษาส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยนักศึกษาต้องดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดแล้วกรอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ให้เรียบร้อย แล้วสแกนไฟล์เป็นไฟล์ pdf  จากนั้น ให้เรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนดและรวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน โดยมีขนาดไม่เกิน 10 mb


3. ส่งไฟล์แบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบที่เตรียมจากข้อ 2 ได้ที่นี่   ในระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ ปีการศึกษาที่ขอกู้-10-เลขประจำตัวประชาชน โดยห้ามเว้นวรรค มิฉะนั้น ระบบจะหาไฟล์ของนักศึกษาไม่พบ อาจเป็นผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน  ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ เช่น

                                              2562-10-3105200457631.pdf
                                              2562-10-5401992837056.pdf                                            

                                              2562-10-8439900458372.pdf

4. ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ Online ของระบบ กยศ.กลาง    ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562

5. จะประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2562

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่นี่

  27 มิถุนายน 2562     พี่หนุ่ม

การใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2561 นั้น  ในการนี้ กองทุน กยศ.มข. จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมีสถานะ 3 ประเภท ดังนี้
 
1. "สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนได้"  หมายถึง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ ซึ่งนักศึกษาจะสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนที่ธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยแล้ว กยศ.มข. จะประสานกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อตัดยอดหนี้ของนักศึกษาต่อไป (นักศึกษาจะยังมียอดหนี้ค้างชำระจนกว่าธนาคารจะโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย)
 
2. "ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากมีหนี้สินค้างชำระ" หมายถึง นักศึกษายังมีภาระหนี้สินค้างอย่างใดอย่างหนึ่งกับมหาวิทยาลัย  ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ reg.kku.ac.th
3. "ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากยังไม่ขอกู้ย้มภาคปลาย หมายถึง นักศึกษายังไม่ขอกู้ยืม กยศ. ภาคปลายผ่านระบบ กยศ.กลาง
 
ทั้งนี้ หากนักศึกษามีสถานะในข้อ 2 หรือ 3 ให้นักศึกษาไปดำเนินการชำระหนี้หรือดำเนินการขอกู้ยืมให้เรียบร้อยตามแต่กรณี และเข้ามาติดต่อที่ กยศ.มข. ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

  20 ธันวาคม 2561     พี่หนุ่ม

เปิดระบบให้จองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ขณะนี้ กยศ.มข. ได้เปิดให้ นศ.ที่ประสงค์จะยืนยันการขอกู้ยืมในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน แล้ว โดยนักศึกษาสามารถจองเวลาได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2561 (ปิดระบบจองเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) โดยนักศึกษาสามารถมาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ได้ในระหว่างวันที่ 3-4, 11-14 และ 17-18 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าระบบ กยศ.มข. ก่อน จึงจะจองเวลาทำกิจกรรมได้

  16 พฤศจิกายน 2561     พี่หนุ่ม

เปิดให้ยืนยันการกู้ยืมเงิน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามตัวอย่างตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จากนั้น กยศ.มข. จะเปิดระบบให้นักศึกษาจองวัน-เวลาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

ดูตัวอย่างการยืนยันกู้ยืมภาคปลาย 2561

หมายเหตุ นักศึกษาที่จะสามารถยืนยันการขอกู้ยืม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ได้ จะต้องได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 แล้วเท่านั้น

  2 พฤศจิกายน 2561     พี่หนุ่ม

ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน รายใหม่-ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น 2561

เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความที่ประกาศต่อไปนี้อย่างละเอียด ตั้งแต่บรรทัดแรก-บรรทัดสุดท้าย


ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจาก กยศ/กรอ. ได้แล้วที่เว็บไซต์ กยศ.มข. https://studentloan.kku.ac.th  ซึ่งจะมีผลการพิจารณา ดังนี้

1. ขาดเอกสารหรือต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ หมายถึง นักศึกษายังขาดเอกสารบางอย่างหรือมีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย หรือข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาอนุมัติให้กู้

ยืมได้ ขอให้นักศึกษากลุ่มนี้เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 5 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้งนำเอกสารที่ขาดหรือที่ไม่สมบูรณ์ (ตัวจริง) มาแสดงด้วย หากเอกสารครบถ้วนแล้ว จะประกาศให้นักศึกษาเป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมต่อไป ทั้งนี้ หากมีวงเงินกู้ยืมไม่เพียงพอ จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาแก้ไขได้เสร็จเรียบร้อยก่อนเป็นลำดับแรก หากนักศึกษาแก้ไขหรือส่งเอกสารล่าช้าและวงเงินกู้ยืมหมด จะไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

2.คุณสมบัติครบ รออนุมัติ  หมายถึง นักศึกษาคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้รอประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ กยศ.กลาง http//www.studentloan.or.th  ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาเข้าไปบันทึกข้อมูลสัญญาในเว็บไซต์ กยศ.กลาง และพิมพ์สัญญาออกจากระบบเพื่อนำไปลงนาม ณ ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา จากนั้นให้นำสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบไปส่งให้ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันทำการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.45-18.00 น. วันหยุดราชการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.45-16.00 น. และมีพักเที่ยงทุกวัน)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กยศ.มข. จะจ่ายบัตรคิวในการรับและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาได้วันละ 125 คน หากเกินจากนั้น นักศึกษาต้องมารับบัตรคิวใหม่ในวันถัดไป ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษารีบดำเนินการทำสัญญาและนำมาส่งให้เสร็จโดยเร็ว หากนักศึกษาดำเนินการได้เร็ว ก็จะได้รับการโอนเงินก่อน

การบันทึกข้อมูลในสัญญานักศึกษาจำเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลาม  หากยังไม่มีบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะมาบริการเปิดบัญชีให้นักศึกษาในวันที่ 2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย  ทั้งนี้ หากนักศึกษามีบัญชีส่วนตัวอื่นๆของธนาคารกรุงไทยหรืออิสลามอยู่แล้ว สามารถนำบัญชีนั้นไปทำสัญญาได้เลย ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่แต่อย่างใด 
 
การนำสัญญาไปลงนาม ณ ภูมิลำเนา ให้นักศึกษานำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันใส่ซองให้เรียบร้อย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา พร้อมทั้งอธิบายความให้ชัดเจนว่านักศึกษาพาผู้ค้ำประกันเพื่อมาขอลงนามในสัญญากู้ยืม กยศ./กรอ. ต่อหน้าเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ ให้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมสัญญาและหลักฐานต่างๆ ไปให้ผู้ค้ำประกัน เพื่อนำไปลงนาม ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมทั้งให้ผู้ค้ำประกันอธิบายต่อเจ้าหน้าที่ว่า เหตุใดนักศึกษาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งอาจจะเป็นการติดเรียน ติดสอบ ติดภารกิจ ฯลฯ ตามเหตุผลของแต่ละคน ทั้งนี้ จะอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อำเภอว่าจะลงนามรับรองให้หรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ไม่ลงนามรับรอง ขอให้นักศึกษานำผู้ค้ำประกันมาลงนาม ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

3. หากนักศึกษามีผลการพิจารณานอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 เช่น ผลการเรียนต่ำ  รายได้เกิน ฯลฯ  และต้องการขอคำอธิบายหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561  หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบคำอธิบายเพิ่มเติมมีดังนี้
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอในภูมิลำเนา ที่ต้องดาวน์โหลด/พิมพ์ใส่ซองนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ
2. วิธีการ/ขั้นตอนการทำสัญญา และการเตรียมเอกสารประกอบสัญญา  โปรดอ่านให้ละเอียดทุกขั้นตอน
3. ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน

  1 ตุลาคม 2561     พี่หนุ่ม

ประกาศผลการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณาเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินจาก กยศ./ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเข้าระบบเว็บไซต์ กยศ.มข. แล้วคลิ้กดูที่เมนู "ตรวจสอบผลการพิจารณา" ก็จะปรากฎผลการตรวจสอบเอกสารให้นักศึกษาได้ทราบ

ในกรณีที่นักศึกษามีผลการพิจารณาเป็น "ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา" เนื่องด้วยเหตุผล 2 ประการคือ
   1. ไม่พบเอกสารของนักศึกษาบางรายการหรือทุกรายการที่นักศึกษาจะต้องส่ง หรือ
   2. พบเอกสารของนักศึกษาแต่เอกสารของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ เช่น เอกสารที่สแกนไม่ชัดเจน มีเงาดำ หรือไม่ลงนามสำเนาถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาสามารถดูเหตุผลได้ในช่องหมายเหตุ

ในกรณีที่นักศึกษามีผลการพิจารณาเป็น "ไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ KKU e-Studentloan" ขอให้นักศึกษา คลิ้กที่เมนู "บันทึกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน 2561" ซึ่งอยู่ด้านบนเมนู"ตรวจสอบผลการพิจารณา" เพื่อส่งข้อมูลขอกู้ยืมให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบ และมีเงินเหลือจากการจัดสรรให้แก่นักศึกษายื่นขอกู้เข้ามาก่อนแล้วเท่านั้น   เมื่อนักศึกษาส่งข้อมูลแล้ว ผลการพิจารณาของนักศึกษาจะเปลี่ยนจาก "ไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ KKU e-Studentloan" เป็น "อยู่ในระหว่างการพิจารณา"

และขอให้นักศึกษาที่มีผลการพิจารณาเป็น "ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา" และ "ไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ KKU e-Studentloan"  ส่งเอกสารที่ยังขาดหรือที่ไม่สมบูรณ์ที่อีเมล kku.stdloan@kkumail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้-25 กันยายน 2561 โดยขอให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด (มีลิงก์อธิบายไว้ในหน้า "ตรวจสอบผลการพิจารณา" )  ทั้งนี้ ไม่เปิดให้นักศึกษา upload ไฟล์ผ่าน google form แล้ว เนื่องจากนักศึกษาหลายราย ตั้งชื่อไฟล์ไม่ถูกต้องและหลายคนส่งไฟล์มาซ้ำหลายรอบ เกิดปัญหาในการจัดการไฟล์เป็นอย่างมาก

เมื่อนักศึกษาส่งไฟล์เอกสารมาทางอีเมลและเจ้าหน้าที่ได้รับแล้ว จะยืนยันการได้รับไฟล์เอกสารของนักศึกษาผ่านทางอีเมลทุกคน  และจะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งในวันที่ 30 กันยายน 2561

  21 กันยายน 2561     พี่หนุ่ม