KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

  •   หมวด 1
  •   หมวด 2
  •   หมวด 3
  •   หมวด 4
  •   หมวด 5
  •   หมวด 6

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข.

ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดระบบให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมุลขอกู้ยืมเข้าระบบของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการได้แล้ว ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องจองคาบเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมด้วย (กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืม 11-15 กรกฎาคม 2559)
 

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลผ่านระบบของมหาวิทยาลัย สามารถดูได้ที่นี่

  24 มิถุนายน 2559     พี่หนุ่ม

การเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมของนักศึกษาที่กู้ กยศ.

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. เตรียมเอกสารที่จะใช้ส่งให้เจ้าหน้าที่ (ตามวัน-เวลา)ที่นักศึกษาจองไว้  ขอให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียดว่าในกรณีของนักศึกษาต้องใช้เอกสารใดบ้าง  
 

  17 พฤษภาคม 2559     พี่หนุ่ม

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ปี 2559

ขณะนี้นักศึกษาสามารถเข้าระบบ กยศ. ของมหาวิทยาลัยเพื่อกรอกข้อมูลการขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2558  ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อน (ในการเข้าระบบครั้งแรกให้ใช้รหัสผ่านเป็นเลขประจำตัวประชาชน)  เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะเห็นเมนู "บันทึกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน 2559" จากนั้นให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ  ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้นักศึกษาจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559  

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

 

  15 พฤษภาคม 2559     พี่หนุ่ม