KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

 •   หมวด 1
 •   หมวด 2
 •   หมวด 3
 •   หมวด 4
 •   หมวด 5
 •   หมวด 6

ชี้แจงการ upload เอกสารของผํู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ที่จะต้องส่งข้อมูลขอกู้ยืม Online ผ่านระบบของ กยศ. มข. และ upload ไฟล์เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่จะต้อง upload ให้มหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ดังนี้

1. คำแนะนำในการตั้งชื่อไฟล์เอกสารและ upload เอกสาร (ขอให้ตั้งใจอ่านเพราะค่อนข้างยาว แต่เข้าใจได้ไม่ยาก)

2. แบบคำขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561


3. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่นักศึกษาจะต้องใช้
   (เคยลงไว้ให้แล้ว นำมาลงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง)
 

  19 สิงหาคม 2561     พี่หนุ่ม

การขอกู้ยืมเงินจาก กยศ.และ กรอ. ของ นศ.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รหัสนักศึกษาแล้ว สามารถยื่นขอกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ.ได้แล้ว โดยดูขั้นตอนและกำหนดการขอกู้ยืม พร้อมทั้งเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ได้ที่นี่

https://studentloan.kku.ac.th/pdf/kkuedumanual-2018.pdf

  19 กรกฎาคม 2561     พี่หนุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561 (รุ่นพี่)

กยศ.มข.ได้อนุมัติให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. (กลุ่มที่ 1) แล้ว ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้าไปยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ.กลาง (ตามตัวอย่าง) และจองเวลาลงนามในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนได้ในระบบ กยศ.มข. ตั้งแต่วันนี้ - 22 กรกฎาคม 2561 (กำหนดการลงนามอยู่ในระหว่างวันที่ 14-15,17 สิงหาคม 2561)

หากนักศึกษาตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อของตนเอง เกิดจาก 2 กรณีคือ
1. นักศึกษายังดำเนินการขอกู้ยืมไม่เรียบร้อย เช่น ยังส่งเอกสารไม่ครบ ยังไม่กรอกข้อมูลของกู้ยืม ฯลฯ
2. ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้กู้ยืมเงิน

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงินจากเว็บไซต์ กยศ.มข. หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติได้ที่นี่
 

  18 กรกฎาคม 2561     พี่หนุ่ม

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องชำระค่าเล่าเรียน 2560/2 เพิ่มเติม

นักศึกษาที่ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (เนื่องจากกองทุนฯ ให้กู้ค่าเล่าเรียนไม่เต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ) สามารถชำระเงินส่วนต่างได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเงิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จาก กยศ.ได้

ดูรายชื่อนักศึกษาที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

  22 พฤษภาคม 2561     พี่หนุ่ม

ประกาศผลการตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2561

กยศ.มข. ได้ตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมของนักศึกษาที่กู้ยืมต่อเนื่อง (เลื่อนชั้นปี) เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมานี้   ทั้งนี้ หากนักศึกษาต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ส่งด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 , และ 4-8 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
2. ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามไฟล์รูปภาพ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
3. หากนักศึกษาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ให้เข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

หากนักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของตนเองขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. โดยด่วน ที่หมายเลข 08-4428-5994

หมายเหตุ บัญชีรายชื่อตามไฟล์นี้ เป็นกลุ่มที่กู้ยืม กยศ. เฉพาะวิทยาเขตขอนแก่นเท่านั้น นักศึกษาในกลุ่มที่เหลือได้แก่
1. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจาก กรอ. จะประกาศผลการตรวจสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
2. นักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย จะประกาศผลการตรวจสอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
3. นักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมรอบตกหล่น (10-11 พฤษภาคม 2561) จะประกาศผลการตรวจสอบในเดือนมิถุนายน (ยังไม่กำหนดวันที่)

ดูผลการตรวจสอบเอกสารได้ที่นี่

  22 พฤษภาคม 2561     พี่หนุ่ม

การกู้ยืมเงินจาก กยศ.-กรอ.ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะผู้กู้จาก มข.)

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. หรือ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการดังนี้

1. กรอกข้อมูลขอกู้ยืม Online ได้ที่เว็บไซต์ กยศ.มข. https://studentloan.kku.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2561
2. เมื่อส่งข้อมูลขอกู้ยืม Online แล้ว ให้จองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมทันที และนำมาส่งให้ กยศ.มข. ตามวันที่นักศึกษาจองไว้ (23-28 เมษายน 2561)
3. ในวันที่นักศึกษาจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ให้นักศึกษาเตรียมแบบคำขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารประกอบมาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้วย

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบได้ที่นี่


ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมออนไลน์ในขณะนี้ สามารถกรอกผ่านในระบบของมหาวิทยาลัยเพียงที่เดียวก่อน และเมื่อกองทุนส่วนกลางประกาศให้ยื่นกู้ผ่านระบบ กยศ.กลางแล้ว กยศ.มข. จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

  10 เมษายน 2561     พี่หนุ่ม

การจองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคปลาย เพิ่มเติม

กยศ.มข.เปิดให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จองเวลาลงนามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มกราคม 2561 โดยกำหนดการลงนามเป็นช่วงระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ขอให้นักศึกษาจองคาบเวลาตามที่นักศึกษาสะดวก และเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันที่ลงนามด้วย คนละ 1 ชุด
 
สามารถจองเวลาได้โดยล็อกอินเข้าระบบ กยศ.มข. แล้วคลิ้กที่เมนู "จองเวลาทำกิจกรรม" จากนั้นเลือกภาคการศึกษา เป็นภาคเรียนที่ 2 และกองทุนที่กู้ให้เลือกเป็น "กยศ" ทั้งนักศึกษาที่กู้ทั้ง กยศ.และ กรอ.

  26 ธันวาคม 2560     พี่หนุ่ม

รายชื่อนักศึกษาที่ใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนภาคปลาย 2560 ได้

รายชื่อนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจาก กยศ./ กรอ. ที่สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนจาก กยศ./กรอ. โดยไม่ต้องชำระเป็นเงินสด สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (รายชื่อเรียงลำดับตามคณะ-รหัส)
 
หากไม่มีรายชื่อตามไฟล์ข้างต้น นักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียน ภาคปลายเอง ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (28 ธันวาคม 2560- 4 มกราคม 2561)

  26 ธันวาคม 2560     พี่หนุ่ม

ขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ขอให้นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2560 หรือได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ถูกยกเลิก ขอให้นักศึกษาเข้ามาติดต่อที่คุณกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม (พี่หนุ่ม) เพื่อดำเนินการขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ โดยด่วน (ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ reg.kku.ac.th)

  19 ธันวาคม 2560     พี่หนุ่ม

ขยายเวลายืนยันการขอกู้ยืม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ตามที่ กยศ.มข.ได้ประกาศให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ยืนยันการขอกู้ยืมผ่านระบบ กยศ.กลาง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อสามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย โดยที่ไม่ต้องชำระเงิน (ใช้สิทธิจากกองทุน) นั้น เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยืนยันการขอกู้ยืมไม่ทัน จึงขอขยายเวลาการยืนยันขอกู้ยืมไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

  19 ธันวาคม 2560     พี่หนุ่ม

กำหนดการชำระเงินของนักศึกษาที่ต้องชำระเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ชำระเงินค่าเล่าเรียนในส่วนที่ต้องชำระเพิ่มเติม (ภาคต้น ปีการศึกษา 2560) ได้ที่ฝ่ายการเงิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารพิมล กลกิจ) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ค่าเล่าเรียนน้อยกว่าค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่ายจริง

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  (ขออภัยหากนักศึกษาที่ชำระเงินเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีชื่อปรากฎอยู่)
http://studentloan.kku.ac.th/pdf/2017-1-paymore.pdf

 

  19 ธันวาคม 2560     พี่หนุ่ม

รายชื่อนักศึกษาที่ยังดำเนินการขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ยังไม่เรียบร้อย

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ หากยังประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ.หรือ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2560 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ภายใน 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ เพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์หรือทราบรายการเอกสารประกอบการขอกู้ยืมที่ยังไม่เรียบร้อย หรือเปลี่ยนกองทุนจาก กยศ.เป็น กรอ. หากพ้นกำหนดนี้ไป จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2560

1. รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม

2. รายชื่อนักศึกษาที่รายได้เกินตามเกณฑ์ กยศ. แต่สามารถขอกู้ยืมเงินจาก กรอ.ได้
 

  25 พฤศจิกายน 2560     พี่หนุ่ม

การจองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม

นักศึกษาที่จองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ไม่ทัน กยศ.มข. จะเปิดให้จองเวลาลงนามอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2  ประมาณเดือนมกราคม 2561  ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่ง
 

  20 พฤศจิกายน 2560     พี่หนุ่ม

ขั้นตอนการยืนยันขอกู้ภาคปลายและยืนยันค่าเล่าเรียน

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.ในปีการศึกษา 2560 และได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว (ทั้งนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่) ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ กยศ.กลาง เพื่อยันยันการกู้ยืมเงินในภาคปลาย ที่เว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th และบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคปลาย

2. เข้าระบบ กยศ. มข. เพื่อจองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคปลาย โดยมีกำหนดมาลงนามในระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน และ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ให้นักศึกษาเลือกคาบเวลาที่นักศึกษาสะดวก

3. ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเองมาด้วยในวันที่นักศึกษามาลงนามด้วยและใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้นในการลงนามในเอกสาร

4. ขอให้นักศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ทราบอีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง ในการยืนยันขอกู้ยืมในภาคปลาย สำหรับนักศึกษาคณะ "บริหารธุรกิจและการบัญชี" ขอให้กรอกชื่อคณะให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากมีนักศึกษาหลายรายกรอกเป็นคณะ"บริหารธุรกิจ" เป็นผลให้รายชื่อของนักศึกษาไปปรากฎอยู่ที่วิทยาเขตหนองคาย

หมายเหตุ **ผู้กู้ยืมกรอ. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหมือน กยศ. เช่นกัน

  10 พฤศจิกายน 2560     พี่หนุ่ม

รายละเอียดการทำสัญญากู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

ไฟล์เอกสารต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับการทำสัญญากู้ยืมเงิน / การเปิดบัญชีธนาคาร / ตัวอย่างการกรอกสัญญากู้ยืมในระบบ e-Studentloan และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบสัญญา ตลอดจนตัวอย่างการลงนามในเอกสารต่างๆ ของผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

ขั้นตอนของการทำสัญญาและกำหนดการส่งสัญญา
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลสัญญากู้ยืม
รายการเอกสารประกอบต่างๆ
ตัวอย่างสัญญา กยศ.
ตัวอย่างสัญญา กรอ.
หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

ขอให้นักศึกษานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเอกสารประกอบมาส่งที่กองกิจการนักศึกษาในระหว่างวันที่ 9-20 ตุลาคม 2560

  10 ตุลาคม 2560     พี่หนุ่ม

ประกาศส่งเอกสารรอบสุดท้ายสำหรับผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

ประกาศกำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืมหรือเอกสารประกอบรอบสุดท้ายสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

1. กรณีที่นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินแล้ว แต่ยังส่งเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน และไม่ได้นำเอกสารมาส่งเพิ่มเติมในวันที่ 8, 11, 13 กันยายน ที่ผ่านมา  ให้นำเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมมาส่งที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1  ในวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยไม่ต้องจองเวลาในระบบ (ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.)

2. กรณีนักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ ขอเชิญนักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 25 กันยายน 2560  เวลา 12.00 น   ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเตรียมแบบคำขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนมาประชุมในวัน-เวลา ดังกล่าวด้วย

  15 กันยายน 2560     พี่หนุ่ม

ประกาศรอบสุดท้ายสำหรับนักศึกษารุ่นพี่ที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย

ประกาศรอบสุดท้ายสำหรับนักศึกษารุ่นพี่ที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมแล้ว แต่ยังส่งเอกสารไม่ครบหรือต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้ายังมีความประสงค์จะกู้ยืมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 พร้อมกับนักศึกษากลุ่มที่จะมาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน

ดูรายชื่อนักศึกษารุ่นพี่ที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย

  8 กันยายน 2560     พี่หนุ่ม

กำหนดการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนรอบเพิ่มเติมของนักศึกษารุ่นพี่

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่ได้มาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบสถานะของตนเองว่าอยู่ในข้อใด ดังนี้

1. ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ.กลางแล้ว แต่ไม่ได้มาลงนามในวัน-เวลาที่กำหนด
2. ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ.กลาง ให้เข้าไปดำเนินการยืนยันให้เรียบร้อย
3. หากยังไม่สามารถยืนยันได้ แสดงว่านักศึกษายังไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ให้เข้าไปติดต่อที่กองกิจการนักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ทั้งนี้ กยศ.มข. จะนัดนักศึกษาที่มีสถานะตามข้อ 1 และข้อ 2 มาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน   ซึ่งจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง

  22 สิงหาคม 2560     พี่หนุ่ม

ขยายเวลาจองส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่นที่ส่งข้อมูลขอกู้ยืม Online ทั้งระบบ กยศ.กลาง และ กยศ.มข. แล้ว แต่ไม่สามารถจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมได้ เนื่องจากคาบเวลาเต็ม ขณะนี้ กยศ. มข. ได้เปิดให้จองคาบเวลาเพิ่มในวันที่ 4-5 กันยายน 2560 แล้ว ขอให้นักศึกษาเข้าระบบ กยศ.มข. และจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ 1: การขยายเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมในครั้งนี้ จะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว หากนักศึกษาจองเวลาไม่ทันก็จะหมดสิทธิ์การกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 เนื่องจากจำนวนเงินกู้มีจำกัด

หมายเหตุ 2: หากนักศึกษาจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมแล้ว แต่ไม่สามารถส่งแบบคำขอกู้ยืมได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลาที่นักศึกษาได้จองไว้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิว่ายังประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ.หรือ กรอ.ต่อไป

หมายเหตุ 3: หากนักศึกษาจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมแล้ว แต่ไม่สามารถส่งแบบคำขอกู้ยืมได้ และไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2560

  22 สิงหาคม 2560     พี่หนุ่ม

ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้รายใหม่

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมได้แล้ว และให้นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้   ส่งให้ กยศ.มข. ตามกำหนดเวลาที่นักศึกษาจอง

ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม

  1 สิงหาคม 2560     พี่หนุ่ม

ขั้นตอน-กำหนดการกู้ยืมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 
1. เข้าไปขอใช้ระบบที่เว็บไซต์ กยศ.ส่วนกลาง (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืม) ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
2. กรอกข้อมูลขอกู้ยืม Online ที่เว็บไซต์ กยศ.ส่วนกลาง ตามข้อ 1  ตั้งแต่บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2560
3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้รออีก 1-2 วัน แล้วเข้าระบบ กยศ.มข. (เว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่นี้)
4. กรอกข้อมูลขอกู้ยืม Online ที่เว็บไซต์ กยศ.มข.  ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2560
5. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 4 แล้ว ระบบจะให้จองวัน-เวลาส่งแบบคำขอกู้ยืม โดยมีกำหนดส่งในระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2560
6. เอกสารแบบคำขอกู้ยืมตามที่ระบุในข้อ 5 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กยศ.มข. (เว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่นี้) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

  27 กรกฎาคม 2560     พี่หนุ่ม

แจ้งกำหนดการจองเวลาของนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข

1.ส่งแบบคำขอกู้ยืม (สำหรับนักศึกษากลุ่มตกหล่น) ให้นักศึกษาจองวันส่งแบบคำขอกู้ยืมได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 หลังจากนี้จะปิดระบบการจอง (กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืม 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม)

2.ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติและยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ.กลางแล้ว ให้จองเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ในระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2560 (กำหนดลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 7-11 สิงหาคม 2560)

  19 กรกฎาคม 2560     พี่หนุ่ม

เรื่อง การผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข.

ตามที่ กยศ.มข. ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาที่
ไม่มีรายชื่อตามประกาศต้องชำระค่าเล่าเรียนเอง หรือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียน ณ คณะที่นักศึกษาสังกัดนั้น

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง  และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอแจ้งหลักเกณฑ์ใหม่ในการผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. กยศ.มข. จะส่งรายชื่อนักศึกษาทุกคนที่ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ กยศ.กลาง และระบบ กยศ. มข. ภายในวันที่ 22
กรกฎาคม 2560 ให้สำนักบริหารและพัฒนาการเพื่อสามารถลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยใช้สิทธิจาก
กยศ. ทั้งนี้ หากนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการขอกู้ยืมในระบบ กยศ.กลาง และระบบ กยศ. มข. ขอให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียนเอง

2. หากนักศึกษายังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน หรือส่งแล้วแต่ยังขาดเอกสารประกอบ หรือต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียนได้ ตามรายละเอียดในข้อ 1 แต่นักศึกษาต้องมาดำเนินการส่งเอกสารหรือสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย ตามวัน-เวลาที่นักศึกษาได้นัดหมายไว้ในระบบ กยศ.มข.

3. กยศ.มข. จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกลุ่มสุดท้ายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม หากนักศึกษาไม่
ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนเอง โดยมีกำหนดชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่
กยศ.มข. ประกาศรายชื่อ  โดยไปชำระเงินที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 

  18 กรกฎาคม 2560     พี่หนุ่ม

คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน

มีคำถามในส่วนของนักศึกษาที่ดำเนินการไม่ทันแล้วต้องชำระค่าเล่าเรียนเอง  กยศ.มข. ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. นักศึกษายังมีสิทธิกู้ยืมเงินจาก กยศ./กรอ. อยู่ โดยขอให้มาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด (การส่งแบบคำขอกู้ยืม/การยืนยันค่าเล่าเรียน ฯลฯ)
2. ในส่วนการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนเองภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ไม่ได้กู้ยืมเงิน
3. หากนักศึกษาไม่สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ให้ไปติดต่อขอผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียนที่งานบริการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด (สามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยที่ยังไม่ต้องชำระเงิน)
4. หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าเล่าเรียนหรือไม่ติดต่อขอผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียนที่คณะ รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทั้งหมด
5. กรณีนักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนไปเอง  เมื่อ กยศ.โอนเงินค่าเล่าเรียนมาให้แล้ว กยศ.มข. ก็จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
6. กรณีนักศึกษาขอผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียนที่คณะ  เมื่อ กยศ.โอนเงินค่าเล่าเรียนมาให้แล้ว กยศ.มข. ก็จะโอนเงินให้มหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่นักศึกษาไม่ต้องหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนอีก

  14 กรกฎาคม 2560     พี่หนุ่ม

รายชื่อนักศึกษาที่สามารถใช้สิทธิผ่อนผันค่าเล่าเรียน 1-2560

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมไว้แล้วและสามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จากกองทุน กยศ/กรอ.ได้ โดยที่ไม่ต้องชำระเงินเอง

หากตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อนักศึกษา เป็นไปได้ใน 3 กรณี คือ
1. รายได้ครอบครัวเกินกว่า 200,000 บาทต่อปี หรือ
2. ผลการเรียนต่ำกว่า 2.00  หรือ
3. กู้เกินจำนวนครั้งที่ศึกษาในหลักสูตร หรือ
4. รายชื่อตกหล่น

ทั้งนี้ หากนักศึกษาต้องการขอตรวจสอบข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยศ.มข. อาคารกองกิจการนักศึกษาด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ

ดูรายชื่อนักศึกษาที่สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่

อนึ่ง นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืม จะไม่สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนได้ ต้องชำระค่าลงทะเบียนเองหรือติดต่อขอผ่อนผันการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง ที่งานบริการวิชาการ คณะที่นักศึกษาสังกัด 

  13 กรกฎาคม 2560     พี่หนุ่ม

เลื่อนกำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่จองวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ (กลุ่มตกหล่น) และได้จองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมไว้ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอให้นักศึกษาที่จองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เลื่อนไปส่งแบบคำขอกู้ยืมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยที่ไม่ต้องจองวัน-เวลาใหม่ หากนักศึกษาไม่สามารถส่งแบบคำขอกู้ยืมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้ ให้นักศึกษาเข้าไปจองคาบเวลาใหม่ ซึ่งจะมีคาบวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ให้นักศึกษาเลือกคาบเวลาตามความต้องการ

กยศ.มข. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  11 กรกฎาคม 2560     พี่หนุ่ม

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ของนักศึกษาที่ตกหล่น

สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. และยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืม (ตกหล่น) ขณะนี้ได้เปิดให้นักศึกษากลุ่มนี้ จองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมในระบบของ กยศ.มข.แล้ว โดยกำหนดให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบได้ในระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 (นักศึกษาต้องจองคาบเวลาก่อนจึงจะสามารถนำแบบคำขอกู้ยืมมาส่งได้) รายละเอียดการเตรียมเอกสารสามารถอ่านได้จากข่าวประกาศที่ผ่านมา ในหัวข้อ "กำหนดการกรอกข้อมูลขอกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2560"

  4 กรกฎาคม 2560     พี่หนุ่ม

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ-แบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถดูผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้แล้ว โดยให้ Log in เข้าระบบของ กยศ.มข. หากมีประกาศว่านักศึกษามีคุณสมบัติครบ ให้รอการประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

 • สำหรับนักศึกษาที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ ให้ดาวน์โหลดใบปะหน้าที่อยู่ และส่งเอกสารให้กองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่  16 มิถุนายน 2560  ดาวน์โหลดใบปะหน้าที่อยู่ได้ทีนี่
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2560 ภายในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น หากนักศึกษาประสงค์จะขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามผ่านระบบ กยศ.มข. และเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบรายละเอียดและตอบคำถามให้นักศึกษาทราบผ่านระบบของนักศึกษาเอง

  7 มิถุนายน 2560     พี่หนุ่ม

เลื่อนการประกาศผลตรวจสอบเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2560

กยศ.มข. ขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินจากวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ทั้งนี้ หากนักศึกษามีรายชื่อต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถส่งได้ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาส่งเอกสารด้วยตนเอง  สามารถส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร (ขอให้นักศึกษาพิมพ์จากไฟล์นี้ติดที่หน้าซองเอกสาร)

ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ขอความร่วมมือส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดย กยศ.มข. จะดูจากวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

  22 พฤษภาคม 2560     พี่หนุ่ม

ขยายเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาที่ต้องไปฝึกงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขอกู้ยืมและส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ.มข. ได้เปิดให้นักศึกษากลุ่มนี้ ส่งแบบคำขอกู้ยืมเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าระบบ กยศ.มข. และดำเนินการจองคาบเวลาก่อน จึงจะส่งแบบคำขอกู้ยืมได้

หมายเหตุ :  นักศึกษาต้องนำเอกสาร/หนังสือส่งตัวให้นักศึกษาไปฝึกงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  15 พฤษภาคม 2560     พี่หนุ่ม

สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการต่อสัญญาไม่ทันตามกำหนด

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องและประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 แต่ดำเนินการไม่ทัน กยศ. มข. จะเปิดให้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้าย เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้แก่นักศึกษาใหม่รหัส 60 ที่จะเข้าศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ กยศ. มข. จะเปิดระบบให้นักศึกษาส่งคำขอกู้ยืมออนไลน์และจองเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืมในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จึงขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง...

  11 พฤษภาคม 2560     พี่หนุ่ม

กำหนดการกรอกข้อมูลขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาเป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการดังนี้

 • ยื่นแบบคำขอกู้ยืม Online ผ่านระบบ กยศ.กลาง (e-Studentloan) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560
 • ยื่นแบบคำขอกู้ยืม Online ผ่านระบบ กยศ.มข. ที่เว็บไซต์นี้ (ต้องเข้าสู่ระบบก่อน) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560
 • เมื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืม Online ผ่านระบบ กยศ.มข. แล้ว ระบบจะให้ นศ.จองคาบเวลาส่งแบบคำขอกู้ยืม
 • ให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบที่กองกิจการนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2560 (ตามคาบเวลาที่นักศึกษาได้จองไว้)
 • ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบที่ต้องใช้ที่นี่

  3 เมษายน 2560     พี่หนุ่ม