KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

  •   หมวด 1
  •   หมวด 2
  •   หมวด 3
  •   หมวด 4
  •   หมวด 5
  •   หมวด 6

ขอบเขตในการให้กู้ยืมต่อปีการศึกษา


ระดับการศึกษา/สาขาวิชา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 13,200 27,200
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 21,000 16,500 37,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท./ปวส.)      

-พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

25,000 26,400 51,400

-ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์

30,000 26,400 56,400
อนุปริญญา/ปริญญาตรี      

-สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

60,000 26,400 86,400

-ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

60,000 26,400 86,400

-วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70,000 26,400 96,400

-เกษตรศาสตร์

70,000 26,400 96,400

-สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

80,000 26,400 106,400

-แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

150,000 26,400 176,400