KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

  •   หมวด 1
  •   หมวด 2
  •   หมวด 3
  •   หมวด 4
  •   หมวด 5
  •   หมวด 6

หลักการและเหตุผล


รัฐบาลเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงกำหนดเป็นนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขณะเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ได้เปิดโอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน โดยการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จากนโยบายดังกล่าว รัฐได้เสนอมาตรการส่งเสริม 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน ประการที่สอง การสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเอกชน และประการที่สาม การจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนวคิดในการจัดตั้งกองทุน กยศ.


แนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีมาตั้งแต่สมัย นายสัญญา ธรรมศักดิ์ (2516-2517) เป็นนายกรัฐมนตรี โดยอยู่ในรูปของนโยบายปฏิรูปการศึกษา หลักการที่สำคัญคือ เพิ่มเงินค่าเล่าเรียน ตามหลักเศรษฐกิจของต้นทุน กำไร แต่ในส่วนของผู้ที่ยากจนนั้น ให้ท้องถิ่น หรือโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา หรือยืมเพื่อการศึกษา แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งถึงรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เข้ามาบริหารประเทศ (2536-2538) นโยบายนี้จึงได้ถูกนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และด้วยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาขึ้น โดยแบ่งงบประมาณออกเป็นสองส่วน คือ การช่วยเหลือแบบให้เปล่าส่วนหนึ่ง และการช่วยเหลือแบบให้กู้ยืมอีกส่วนหนึ่ง แต่สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในส่วนของการช่วยเหลือแบบให้ยืมเพื่อการศึกษานั้น ยังไม่มีมาตรการกำกับให้ผู้กู้ยืมนำเงินไปใช้จ่ายตามจุดประสงค์ของกองทุน และน่าจะมีปัญหาในด้านการติดตามเงินคืน จึงอนุมัติงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเท่านั้น ส่วนการช่วยเหลือแบบให้ยืมเพื่อการศึกษาให้นำกลับมากำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการการพิจารณาจัดสรรเงินยืมและการผ่อนชำระคืนให้ชัดเจน

จัดตั้งตามมติ ครม.


จนกระทั่งในปี 2538 กองทุนส่งเสริมการศึกษา ในส่วนของการช่วยเหลือแบบให้กู้ยืม จึงได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 ภายใต้ชื่อว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมี 3 ส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มีดังนี้

  • เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย ซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา อันจะมีส่วนสำคัญในการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายการกระจายรายได้
  • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน

พระราชบัญญัติ


เมื่อดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไปได้ระยะหนึ่ง จึงได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พุทธศักราช 2541” เพื่อบังคับใช้ ทำให้การดำเนินงานมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนและมีความมั่นคงถาวรมากขึ้น ต่อมาในปีการศึกษา 2551 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินจากเดิมเป็นระบบ e-Studentloan ดังนั้น นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้บริหารของสถาบันการศึกษาต้องดำเนินงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพต่อไป